Rammeplan for barnehager skal

* gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver

* være et arbeidsredskap for barnehagens personale

* danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet

* angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidslivet med fagområder

* gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage

* gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov

* være utgangspunkt for kommunens tilsyn

Rammeplanen vektlegger betydningen av et kompetent personale og et godt læringsmiljø preget av lek, humor, samhørighet og fellesskap. Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til en kompetanseplan for ansatte i barnehagesektoren.

 

Sør-Varanger har 14 kommunale barnehager, 2 private barnehager, 1 privat familiebarnehage og 1 sykehusbarnehage ( Prestøya barnehage - Helse Finnmark).

Pr. 15.12.05 hadde 534 barn barnehageplass i Sør-Varanger. Alle som har søkt barnehageplass har fått tilbud. Det betyr full barnehagedekning utfra søkerbehov.

Nå har vi et spennende arbeid foran oss med innføring av ny rammeplan - en plan som er mer tydelig om barnehagens innhold og ansvaret til personalet. Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov.