Utvalg for miljø og næring 01.11.22

Utvalget innstilte til kommunestyret i sakene om gebyrregulativ og politisk møteplan, i tillegg til å vedta en høringsuttalelse til forslag om ny minerallov.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=179&

 

Utvalg for næringsfond 01.11.22

Utvalget behandlet søknader om tilskudd fra næringsfondet Til Barents Byggconsult AS, Bugøynes Fiskeriservice AS, Finnmarksrøya AS, Sør-Varanger kommunikasjon AS og The independent Barents Observer, i tillegg til en avklaring på retningslinjer for sanksjonsmidler.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=178&

 

Kommunestyret 02.11.22

I dette møtet ble spørretime for innbyggere gjennomført. Sakene som ble behandlet, var intensjonsavtalen mellom kommunen og Tschudi om næringsarealer, finansrapport for 2. tertial 2022, gebyrsaker for 2023, politisk møteplan for 2023, opprettelse av kommunal frivillighetspris, salg av Fossheim, Skogfoss og Tårnet skoler, sak fra klimarådet om kompetanseheving og valg av kommunale representanter til styret i Frivilligsentralen. Det var også en interpellasjon om vennskapsavtalene med Russland.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=208&

 

Kontrollutvalget 03.11.22

Utvalget behandlet saker om bestilling av forvaltningsrevisjon på sykefravær, forenklet etterlevelseskontroll 2021, revisorbrev for kommunen om brudd på regelverk for offentlige anskaffelser, risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2022, revisjonsstrategi for kommunen og foretakene, oppdragsansvarlig forvaltnings- og regnskapsrevisors erklæring om uavhengighet, manglende svar på revisorbrev om årsregnskap 2021 for Kirkenes Havn og Sør-Varanger kommune, og budsjettkontroll og tilsyn 2023.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=245&

 

Felles budsjettorientering 09.11.22

Kommunedirektøren orienterte om sitt framlegg til budsjett 2023.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=243&

 

Dispensasjonsutvalget 17.11.22

Utvalget behandlet søknader om motorferdsel i utmark fra Dag Thorbjørnsen, Odd Bjørnar Johansen, Kimberlitt AS, Snowhotel Kirkenes, Sandnes og Bjørnevatn skole, Robert Nesje.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=180& 

 

Samisk råd 21.11.22

Rådet innstilte i sak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, og hadde også sak om samarbeidsavtale med Sametinget oppe til diskusjon.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=182&

 

Eldrerådet 21.11.22

Rådet innstilte i sak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 og avga høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for vei og trafikk.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=181&

 

Formannskapet 23.11.22

Formannskapet innstilte til kommunestyret i budsjett- og økonomiplansaker, samt nedleggelse av skoledrift ved Jakobsnes og Hesseng flerbrukssenter.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=216&

 

Administrasjonsutvalget 28.11.22

Utvalget innstilte til kommunestyret i budsjett- og økonomiplansaken og hadde ordinære orienteringssaker fra kommunedirektøren.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=184&

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 28.11.22

Rådet innstilte til kommunestyret i budsjett- og økonomiplansaken, samt orienteringssaker fra kommunedirektøren.

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=185&

 

Utvalg for levekår 29.11.22

Utvalget innstilte til kommunestyret i budsjett- og økonomiplansaken og sakene om skolenedleggelser og rullering av handlingsplan for anlegg og nærmiljøanlegg. Utvalget fattet vedtak i saker om fordeling av distriktspott til lag og foreninger, status for salgs- og skjenkekontroller i 2022, temaplan for krigsminner, tilstandsrapport for barnevern og fordeling av investeringstilskudd for 2022 til lag og foreninger. 

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/pluss/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=186&