Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

De i alt 27 kommunene og fylkeskommune som nå får status som språkkommuner, er spredt utover store deler av landet.

Alvorlige lese- og skriveutfordringer

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

På nasjonale prøver i lesing høsten 2015 var 21 prosent av jentene og hele 27 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing.


– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Nylig lanserte kunnskapsministeren ny stortingsmelding om barnehage der bedre språk i barnehage er en av hovedsatsingene.

Helhetlig innsats

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Om lag 30 millioner kroner er satt av til satsingen med språkkommuner.

– Jeg er glad for at så mange har søkt om å bli språkkommune. Det viser at mange barnehagelærere og lærere i disse kommunene og fylkeskommunene vil være med å ta et helhetlig ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk

Språkkommunene får tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.