Forbudet trer i kraft fra og med onsdag 3. mars og til med 15. mars 2021. Forbudet innebærer midlertidig inndragning av dispensasjoner gitt etter motorferdselloven og nasjonal forskrift i den perioden forbudet gjelder. Se kart over forbudssonen (rød skravur) hvor dispensasjoner inndras midlertidig.

Kart over forbudssonen hvor dispensasjoner inndras midlertidig

 

Kart i pdf-format finnes her