Vi takker for alle innspillene vi har fått inn så langt. På denne nettsiden kan du lese hvordan ditt innspill er hensyntatt i planarbeidet så langt.

Formålet med kystsoneplan for Varanger er å utarbeide en helhetlig plan for kommunenes sjøarealer og et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan på kommuneplannivå.

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt i styringsgruppa i møte 10. desember 2020, sak 05/20. 

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11, samt forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.Styringsgruppa er delegert myndighet som interkommunalt planutvalg.

 

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

 

Fastsetting av planprogram til Kystsoneplan for Varanger.pdf

Planprogram_Kystsoneplan for Varanger-Fastsatt-20201210.pdf

Planavgrensningsbeskrivelse ved oppstart-rev-20200622.pdf

Merknadshefte planprogram 20201123.pdf

Innspillshefte til plan og planarbeidet.pdf

D-ref-003-Folkemøte-Vardø-20200812 (L)(873883).pdf

D-ref-004-Folkemøte-Sør-Varanger-20200908.pdf

D-ref-005-Folkemøte-Nesseby-20200922.pdf

Møtereferat folkemøte kystsoneplan Vadsø 28 september.pdf

 

Planprogrammet kan også leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Vegar Nilsen Trasti

Prosjektansvarlig

Kystsoneplan for Varanger

 

Innkomne innspill til planprogrammet finner du her:

76-Svar på høring - Oljedirektoratet.pdf

78-Tilbakemelding - DSB.pdf

82-Ny kommentar - Neiden fjellstue AS.pdf

87 Folkemøte - Anny Johnsen.pdf

88-Uttalelse - Forsvarsbygg.pdf

92-Uttalelse - DMF.PDF

93-Ny kommentar - Sten Gøran Olsen.pdf

94-Innspill - Varanger fjordfiskerlag.pdf

95-Uttalelse-Varsel om innsigelse - Avinor.pdf

96-Innspill - Norges arktiske universitetsmuseum.pdf

97-Uttalelse - Kystverket Troms og Finnmark.pdf

98-Innspill - Nesseby fiskarlag.pdf

99-Uttalelse - Fylkesmannen i Troms og Finnmark.pdf

100.111-Høringssvar - Grunneiere i Lille Salttjern i Vadsø kommune.pdf

101.125-Uttalelse - Sametinget.pdf

102.116-Innspill - Marelius.pdf

103.121-Innspill - Rødt Vadsø.pdf

104-Uttalelse - Troms og Finnmark fylkeskommune.pdf

105-Innspill - Ekkerøy feriehus.pdf

106-Innspill - Sydvaranger drift.pdf

107.108-Innspill - Ekkerøy bygdelag.pdf

109-Innspill - Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.pdf

110-Innspill - Kobbholmen båtforening.pdf

112-Ny kommentar - Sør-Varanger SV.pdf

113-Ny kommentar - Sør-Varanger SU.pdf

114-Uttalelse - Fiskarlaget Nord.pdf

115-Innspill - Min arbe- Vår arv.pdf

117-Innspill - Bugøyfjord vel.pdf

118.119-Innspill -Aurora Seaweed as og Barents Seaweed as.pdf

120-Høringssvar - FNF Finnmark.pdf

122-Høringssvar - Naturvernforbundet i Sør-Varanger.pdf

123-Merknader - Havhesten-Ekkerøy.pdf

126-Uttalelse - Statens vegvesen.PDF

127-Tilbakemelding - NVE.PDF

130-Høringsuttalelse - Fiskeridirektoratet.pdf

131-Innspill - FeFo.pdf

134-Innspill - Norterminal.pdf

135-Innspill - Øst-Finnmark Kystfiskarlag.pdf

139-Innspill - Lerøy Aurora.pdf