Saksdokumenter finner du på nedenfor og kan også leses på servicekontoret på rådhuset i Kirkenes. 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens § 12-12, hvor du som part eller nabo underrettes om vedtaket.

 

Saksdokumenter:

til behandling - detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 - planID_5444-2022002.pdf

Sluttbehandling og vedtak - detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 - planID 2022002.pdf

Risiko og sårbarhetsanalyse Ellisif Wessels vei 2-6 detaljregulering 02.02.2023.pdf

Innspill til fremlagt privat forslag reguleringsplan og detaljregulering for Ellisif Wessels vei 2-6.pdf

kommentar til høringsinnspill fra nabo i Kr. Nyg. gt 31[1].pdf

Bestemmelser detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 rev 24-11-2023.docx

Planbeskrivelse detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 rev 24-11-2023.docx

Plankart Ellisif Wessel 24-11-2023.pdf

 

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Om retten til å kreve innløsning vises til plan- og bygningslovens kapittel 15 og 16.

 

Vennligst oppgi vår referanse; 22/1840.