Saksdokumentene finner du nedenfor og kan også leses på servicekontoret på rådhuset i Kirkenes. 

 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens § 12-12, hvor du som part eller nabo underrettes om vedtaket.

Saksdokumenter:

Sluttbehandling og vedtak - detaljregulering for Direktørboligområdet - planID 2012012.pdf

2030-2012012 Detaljregulering Direktørboligområdet - Planbestemmelser 03.04.2024.pdf

2030-2012012 Detaljregulering Direktørboligområdet - Plankart 03.04.2024 (1).pdf

2030-2012012 Detaljregulering Direktørboligområdet - Planbeskrivelse 03.04.24 (1).pdf

Uttalelse - Forslag til detaljregulering Direktørboligområdet (1).pdf

Detaljregulering Direktørboligområdet - ROS-analyse 18.10.2022.pdf

Direktørboligområdet - Sol- og skyggeforhold - 08.06.2022.pdf

Skredfarevurdering - 10218563-RIGberg-NOT-002 - 27.08.2020.pdf

Områdestabilitetsvurdering - 10222244-RIG-NOT-001 - 03.12.2020.pdf

Geoteknisk grunnundersøkelse - 10222244-RIG-RAP-001 - 03.12.2020.pdf

 

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Om retten til å kreve innløsning vises til plan- og bygningslovens kapittel 15 og 16.

 

Vennligst oppgi vår referanse; 22/1621.