Deltakere

Drude Bratlien
Kjerstin Møllebakken
Lena N. Bergeng
Bård Ramberg
Eivind Gade-Lundlie
Arnulf Ingerøyen
Frans Ove Eriksen
Per Christian Ludvigsen
Svanhild Apeland Lande
Elin Mathisen
Lena N. Bergeng

Oppdatering om smittestatus v/smittevernlege Drude Bratlien:

 • Ingen smittede eller i isolat.
 • Noe bekymring med mange barn og unge som reiser i høstferien, vi må regne med smitte de påkommende ukene.
 • Vesentlige endringer i koronahåndtering, overgang til normal hverdag og nedskalert tisk er presentert rådmannens ledergruppe.
 • Vi er fortsatt noe bekymret for smittesporing ved utbrudd i skoler, smittesporingsteamet er noe tynt ved store utbrudd.
 • Dose 3 vil bli anbefalt til de over 65 men tydelig prioriteringsrekkefølge. Innbyggere uten dose 2 må gjennomføres først.

Oppdatering smittesporing og vaksine v/ koordinator Kjerstin Møllebakken:

Smittesporing:

 • Vi har et erfarent smittesporingsteam. Det er færre med nå, men vi har kompetansen i organisasjonen. 6 stykker, 2 i reserve. Teamet fungerer med en ukes vakttjeneste også på hvilende nattevakt.
 • Deltakerne i smittesporingsteamet er i sine vanlige jobber, men aktiveres ved behov.
 • Smittesporingsteamet avventer med å øke bemanningsnivået, men bør vurdere å øke hvis man ser at belastningen blir stor.

Vaksinering:

 • Vi har høy vaksinedekning i kommunen.
 • Vi er ferdige med generell vaksinering 24. oktober, og kjører noen oppsamlinger på vgs utover høsten. Noen får dose 3 på onsdager.
 • Pensjonister som har bidratt til vaksinering har gjort en veldig bra innsats.
 • Det er mange telefoner inn til vaksineapparatet. Det er mange forskjellige spørsmål om en rekke temaer.

Beredskap v/enhetsleder Eivind Gade-Lundlie

 • Vi har godt nok etablert testapparat i kommunen.
 • Personalsituasjonen ved teststasjonene ser ut til å være stabil.
 • Kontinuitetsplanlegging - vi har planer, leder for beredskapsarbeid vil iverksette dialog med enhetsledere om revisjon av planer og fokus på kontinuitetsplanlegging

Om situasjon i regionen fra statsforvalteren:

 • Relativt mye smitte i Alta, Tromsø og Kåfjord
 • Kommunene trapper ned arbeidet generelt i forbindelse med korona
 • Alta kommune vurderer ekstra dropin vaksinasjonssted
 • Grensekommunene: usikkerhet og frustrasjon knyttet til grensetesting når politiet trapper ned. Man er bekymret for mindre kompensasjon av utgifter fremover.
 • Medier:
  • Lite fokus i medier på koronasmitte
  • Ingen innlagt på UNN pr nå
  • Fokus på åpning av ute- og reiseliv

Andre innspill i møte

 • Spesifisering om lokale tiltak som kan iverksettes ved behov:
  • Covid19 forskriften gir anledning til å iverksette visse lokale tiltak, som for eksempel trafikklysmodellen
 • Kommunikasjon
  • Vi bør vurdere å komme med hyppigere informasjonsmøter / webinar med mellomledere angående smitteverntiltak. Dette for at informasjon skal komme raskere ut til alle ansatte
 • Møtehyppighet i kriseledelsen
  • Det ser ikke ut til å være behov for å møtes i kriseledelsen månedlig. Man nedskalerer innsatsen nasjonalt, og det er få akutte saker å løse.
 • Vi har fortsatt mange ansatte som bidrar mye for å holde en viss beredskap i forhold til korona. Kommunens TISK gruppe vil fortsatt møtes jevnlig for å følge dette arbeidet opp.
 • Kommunestyremøter vil bli gjennomført i kommunestyresalen i fortsettelsen.