Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:50

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Assisterende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (på Skype)
 • Skolefaglig rådgiver Michael Berstad (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 • Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Fortsatt 2 smittede
  • Sykehuset har opprettet smittebrakke utenfor inngangen (på baksiden) for pasienter som har luftveissymptomer. Bemannes av legevaktslege - har satt opp bakvaktslege i tillegg, samt hjelpepersonell (egne legesekretærer). Det er sykehusets ansvar å bemanne, men legesenteret hjelper til nå.
  • Legesenteret bruker bakvaktsleger som allerede er på bakvakt ifht. leger som trenger dette, og dette utløser i hovedsak ikke ekstra godtgjørelser. Sykehuset må betale for legesekretær uavhengig om det er eget personell eller legesenterets.

 

 • Informasjon fra rådmannen
  • Har laget forslag til sak om karantene for skriftlig saksbehandling for kommunestyret.
  • Kommuneoverlegen redegjorde for smittevernlovens bestemmelser ifht. karantene: Klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendige smitteverntiltak, framstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Anbefaler ut fra en medisinskfaglig begrunnelse at karantenen videreføres i alle fall til torsdag og mulig videre til tirsdag. Dette er også vurdert i fht. sykehusets knappe intensivkapasitet, samt sykepleiere fra Sverige og Danmark som er i karantene på fritiden, og ønsket om å ikke få mange smittetilfeller samtidig. Usikkerhet rundt regjeringens strategi ifht. å slå ned eller bremse pandemien – svaret vil vi ikke få før regjeringens pressekonferanse onsdag.
  • Møte med sykehuset i dag kl. 14:00.
  • Neste møte i kriseledelsen onsdag kl. 10:00.

 

 • Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Møte i lokalfaglig samarbeidsorgan – Elisabeth sender møtereferat fra dette til kriseledelsen.

       

 • Informasjon fra skolefaglig leder
  • Avventer hvilken informasjon vi får fra regjeringen på onsdag. Har forberedt skolene på hjemmeundervisning også neste uke ifht. dette – mye forberedelser som må gjøres ifht. skoleskyss, bemanning, smittevern, renhold osv. Kommunisere ut informasjon onsdag.

 

 • Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Normal drift