Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:45

Møtested:              Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien (hos rådmannen) 
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Skolefaglig rådgiver Michael Berstad
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra smittevernlege
  • Pause i aktiviteten i garasjen – kun 12 prøver forrige uke.
  • En del henvendelser fortsatt, noe mindre på arrangementer.
  • Ingen nye smittede.
  • Reisende til Finland – har fått beskjed på grensen om å kontakte kommunen for å bli fritatt for karantene. Dette er ikke kommunens ansvar – kontorsjef tar kontakt med med tolla for å avklare at karantenereglene er nasjonale og ikke vil bli gitt lokalt fritak for. Lokal toll må videreformidle dette til øvrige tollstasjoner. Tollstasjonen må også påminnes nasjonale regler for tilsyn med hytte i Finland.
 2. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Tilnærmet normal drift på skole.
 3. Informasjon fra personalsjef
  • Gjennomgår materiale som ligger på svk.no i forhold til innhold som må endres på.
  • Gjeninnfører legemelding for lengre fravær fra 1. juni, personalsjefen sender ut informasjon om dette til kommunens ledere.
 4. Informasjon fra økonomisjef
  • Intet nytt.
 5. Informasjon fra kontorsjef
  • Leie av lokaler (kultursalen) fra sangkoret Crescendo. Kriseledelsen vedtar at kommunen ikke skal dekke smittevask for dette. Smittevernlege redegjorde for sin forståelse av reglene for smittevask/ekstra renhold.
  • Kriseledelsen må ha en oversikt over hvilke kommunale lokaler som kan leies ut, og utarbeide prinsipper for dette, samt få en oversikt over hvilken kapasitet kommunen har til ekstra renhold, fram til 15. august. Kontorsjefen får i oppdrag å komme med en anbefaling om dette til neste møte i kriseledelsen.
  • Kriseledelsen fastholder sitt tidligere vedtak om at kommunale bygg fortsatt skal være stengt for utleie
  • Kommunalt planscenario som er utarbeidet ble redegjort kort for. Det skal være møte om videre arbeid med dette. Kontorsjef innkaller relevante deltakere til møte fredag kl. 08:00.
 6. Informasjon fra ordføreren
  • En del debatt og kritikk ifht. at vi ikke har representasjon fra tillitsvalgte i kriseledelsen – dette er også tatt opp i administrasjonsutvalget. Ordfører ønsker at det inviteres inn en tillitsvalgt i kriseledelsen ifht. koronasituasjonen. Rådmannen opplyser at dette ble vurdert, det ligger ikke i hovedavtale, krisehåndteringsplan eller er del av sedvane. Personalsjef har ansvar for å informere tillitsvalgte underveis, og har fått positive tilbakemeldinger fra tillitsvalgte. Det er ikke kommet formell henvendelse til leder av kriseledelsen om dette, men det vil bli tatt opp i samarbeidsmøte med tillitsvalgte førstkommende torsdag. Det skal også utarbeides nye beredskaps- og krisehåndteringsplaner i forbindelse med at det er ansatt ny leder for beredskap.