Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 13:10

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Havnesjef og kommende beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie (på Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege og smittevernlege
  • Smittesituasjon uendret og få testinger akkurat nå.
  • Har hatt samtale med helsedirektoratet om lovanvendelse ifht. havna og forskriften. Svaret fra direktoratet er gått skriftlig til HOD. Anbefaler at politiet ikke opphever landlovsnekt ifht. utenlandske sjøfolk, viktig smitteverntiltak. Kommuneoverlege kan ikke anvende IHR-forskriften annet enn å utstede hygienesertifikat – utover dette er det Tromsø. Vi kan kun anvende smittevernlovens bestemmelser.
  • Åpningstider for uteservering er regulert av skjenkebestemmelser, ikke noe spesielt nå ifht. situasjonen.
  • Testing av friske personer som kan ha vært utsatt for smitte:
   • Nærkontakt med smittet og dennes husstandsmedlemmer – andre testes dag 3 og dag 6 i stedet for å settes i karantene.
   • Smitte på sykehjem (ansatt eller beboer) – samtlige personale innen de siste 10 døgn og samtlige beboere på sykehjemmet må testes. Behov for mere ressurser i forhold til denne testingen.
   • Anbefalingen er at det opprettes smittevernteam i kommunene og smittevernkontakter ved sykehjemmene. Dette må formaliseres og innarbeides i planen som skal utarbeides, og at funksjonstillegg vurderes. Smittevernteamet må ha kontinuitet i forhold til bemanning slik at personer erstattes dersom de har permisjon, sykemeldt osv. Informasjon om dette til neste møte i kriseledelsen.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Nytt møte neste tirsdag.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Intet nytt.
 4. Informasjon fra personalsjef
  • Intet nytt
 5. Informasjon fra kontorsjef
  • Midtveisevaluering for kriseledelse: Kontorsjefen utarbeider i samarbeid med rådmannen nytt forslag til evaluering for kriseledelsen.
  • Evaluering for ansatte for omfattende - må ha et klart mål med hva vi ønsker å vite, denne utgår. Evalueringen rettes i stedet mot enhetsledere/lederforum, som igjen må evaluere internt innen sine avdelinger/enheter.
  • En tilsvarende undersøkelse rettes mot de tillitsvalgte.
  • Tillitsvalgte og verneombud ifht. kriseledelse: Personalsjefen må informere tillitsvalgte om ulike temaer som det er naturlig at drøftes/informeres om.
  • Åpning av kommunale bygg:

Med bakgrunn i anbefalinger fra nasjonale myndigheter har kriseledelsen gjort følgende beslutning angående bruk av kommunale bygg:

 

Overordnet:

 

Alle nasjonale smittevernkrav skal til enhver tid følges. Sør-Varanger kommune har ingen kommunale smittevernkrav utover nasjonale standarder.

 

For gjeldende tiltak i Sør-Varanger kommune se denne nettsiden: https://www.svk.no/koronatiltak-oversikt.531391.no.html

 

 

Hva tillates inntil videre ikke:

 

 • Utleie av gymsaler tilhørende skoler tillates ikke. Utleie av skoler og barnehager tillatelse ikke.

Begrunnelse: Grunnet renholdsrutiner og eventuelt behov for ekstra ressurser til renhold prioriteres dette ikke.

 • Utleie av kommunale bygg til overnatting tillates ikke.

Begrunnelse: Overnatting i eksempelvis barnehager og skoler med andre enn husstandsmedlemmer anses som økt smitterisiko. Det prioriteres ikke å innføre et system for å kunne håndtere henvendelser om overnatting i kommunale bygg.

 

Hva tillates:

 

Andre formålsbygg kan leies ut. Ved utleie skal lokalet rengjøres etter bruk. Generelle smittevernkrav skal følges. Utleier er ansvarlig for å holde logg over all utleie (foreninger osv., ikke personnavn).

 

Kommunale bygg åpnes for ordinær drift 8. juni. For besøk ved kommunalt bygg må man ha en avtale.

 

Rådhuset åpnes for ordinær drift 4. juni. Alle må henvende seg til servicekontoret og ha en avtale.

 

Barentsbadet åpnes 15. juni innenfor nasjonale smittevernregler.

Idrettsanlegg er åpne innenfor nasjonale smittevernregler og lokale vurdering fra eier/driftsansvarlig.

 

Det henvises til regler om besøk på sykehjem og omsorgsboliger i eget notat: https://www.svk.no/nye-anbefalinger-knyttet-til-besoek-paa-helseinstitusjoner.6314503-17830.html

Fysiske møter på tvers av avdelinger tillates så lenge smittevernregler overholdes.

 

 

GENERELLE SMITTEVERNRUTINER:

Har du symptomer på akutte luftveisinfeksjoner så skal du holde deg hjemme.

 

De nasjonale smittevernreglene skal følges til enhver tid, herunder de generelle hygienetiltakene, samt holde 1 m avstand.

 

Håndhygiene skal utføres når du kommer og forlater ulike bygg og avdelinger og når det ellers er behov (matpause, toalettbesøk).