Arbeidsoppgavene til Koordinerende Enhet vil være:

-Oppfølging / behandling av søknader om individuell plan for personer som har behov for hjelp til å koordinere ulike tjenestetilbud. Oppnevne koordinator for den enkelte.
-Oppfølging av koordinatorene med bl.a. veiledning og kompetanseheving
-Være kontaktinstans for melding av behov for rehabiliterting/habilitering
-Ha oversikt over innmeldte rehabiliteringsbehov, samt tilgjengelig tjenestetilbud
-Utviklingsarbeid for bedre koordinering av rehabilitering/habiliteringstiltak
-Systemutvikling innen fagfeltet

Solveig Langeland er tilsatt som fagkonsulent.
Solveig har kontor i 2. etg på Postgården , og har telefon 789 77429 - mobil 417 61014.