Møte i kriseledelsen 23.03.20 i Sør-Varanger kommune:

 

 Kommuneoverlegen står fast ved beslutningen som er gjort i medhold av smittevernlovens § 4-1 den 15 mars 20.

Det er bestemt at alle som kommer sør for Nordland skal i hjemmekarantene i Sør-Varanger kommune. Utkast til informasjonsbrev og kontaktinformasjonsskjema er utarbeidet og gjennomgåes av smittevernlegen i samråd med kommunikasjonsgruppen. Rådet for kriseledelsen er at man skal i hjemmekarantene.

Vedtak fattet i medhold av denne hjemmelen gjelder i 7 dager. Bestemmelsen opprettholdes inntil kommunen har hatt møte med fylkesmannen tirsdag 24. mars. Ny vurdering gjøres etter møtet.

 

Kommuneoverlegens beslutning 24.03.20:

 

Vedtak:

For å bremse spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester opprettholder kommuneoverlegen i Sør-Varanger tirsdag 24.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Alle som ankommer Sør-Varanger etter reiser i områder utenfor Nord-Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med under oppholdet i Sør-Varanger. Transittopphold på lufthavn i områdene nevnt i vedtakets punkt 1 regnes ikke som opphold i området. Reisende som ankommer Kirkenes Lufthavn fra områder utenfor Nord-Norge, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted.

Unntaksbestemmelser: Unntak fra karantenebestemmelser av dette vedtak er sammenfallende med forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, § 3.Unntak fra karanteneplikt:

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

 

Varighet:

Vedtaket har virkning fra 24.03.2020 klokka 1600 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.

Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Begrunnelse:

  1. Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet: “Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”
  2. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Sør-Varanger kommune er smittepresset trolig fortsatt lavt; vi har 0 kjente. I Nord-Norge er det også et vesentlig lavere andel kjent smitte per 1000 innbyggere.

Situasjonen pr 24.03.20 at at områder utenfor Nord-Norge har relativt større smittespredning enn nordnorske fylker. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen.

  1. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet til å takle utbredt smitte og sykdom. I tillegg anser Sør-Varanger kommune å ha et særskilt ansvar som vertskommune for Kirkenes sykehus for å beskytte mot utbredt smitte som vil utfordre kapasiteten til Øst-Finnmarks spesialisthelsetjeneste.
  2. Sør-Varanger kommune har stor mangel på smittevernutstyr per 24.03.20 og som følge av dette ser vi det som vesentlig å opprettholde strenge smittevernforebyggende tiltak med det formål å forlenge tiden for smitteutbredelse.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som nødvendig i henhold av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering. Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.