Det er Finnut Consult A/S som gjennomfører prosjektet. Fra prosjektsøknaden har vi gjort følgende utdrag :

Bakgrunn og problemstilling

Elektronisk handel er et moderniserings- og effektiviseringstiltak i forhold til offentlige innkjøp og økonomisk/administrative rutiner. De virksomhetene som tar det i bruk, opplever betydelige besparelser i forhold til tradisjonelle innkjøpsmetoder. Med begrepet elektronisk handel i denne sammenheng menes et mye bredere perspektiv enn at kommunene "handler på nett". Det store gevinstpotensialet ved innføring av e-handel, ligger i reduserte transaksjonskostnader og bedre kontroll og styring med innkjøpene. Det vil si automatisert kommunikasjon mellom kjøper og selger. I tillegg vil e-handel bety langt større avtalelojalitet, slik at allerede inngåtte rammeavtaler utnyttes i større grad. I tillegg vil kostnadene forbundet med fakturahåndtering reduseres. Undersøkelser viser at behandling av en faktura impliserer kostnader fra 500 kroner/stk til 1200,- kroner/stk. Når selv de minste kommunene håndterer tusenvis av fakturaer årlig, blir kostnadene betydelige.
I Finnmark har hittil ingen kommuner tatt i bruk e-handel som et verktøy i den skala det her er snakk om. I prinsippet handler dette om integrerte løsninger, mellom kommunenes interne systemer og en internettbasert markedsplass, eventuelt med støtte fra andre applikasjoner.
Kommunene Vardø og Vadsø og Sør-Varanger ønsker å ta steget fullt ut i forhold til å innføre elektronisk handel som et ledd i modernisering og effektivisering av egen organisasjon.
Kommunene samarbeider allerede på innkjøp, og har felles rammeavtaler flere områder. At kommunene har rammeavtaler er en forutsetning for å kunne iverksette et e-handelsprosjekt. Dette vil gjøre arbeidet noe enklere i forhold til å dra leverandørene med seg i prosessen.
Til tross for at forutsetningen om rammeavtaler allerede er på plass, er et prosjekt som dette en omfattende prosess, og kommunene vil leie inn profesjonell hjelp til å lede prosessen.
Det legges til grunn at kommunene vil inngå avtale med markedsplassen; e-handel.no, som er offentlig sektors markedsplass i Norge, og som er utviklet i et prosjektsamarbeid mellom flere departement over flere år, og nå er etablert som et eget sekretariat under Moderniseringsdepartementet. Denne markedsplassen opereres av selskapet IBX AS.

Målsetningen

Målsetningen er å modernisere det operative innkjøpsarbeidet i kommunene. Denne effektiviseringen vil realisere et gevinstpotensial i form av permanente reduserte kostnader, som i sin tur vil føre til at ressurser kan overføres fra drift til tjenesteproduksjon, og dermed komme brukerne av offentlige tjenester og befolkningen til gode. Med andre ord, jobbe smartere og frigjøre ressurser "til viktigere ting i livet" slik Moderniseringsministeren uttaler det.
Konkret impliserer dette at når prosjektet er gjennomført, vil kommunene ha gjennomført de organisatoriske prosesser og endringer som er nødvendig, og rullet ut en teknisk løsning for elektronisk handel.
 Med andre ord en fullstendig overgang fra manuelle til automatiserte systemer slik at gevinstene i form av mindre ressursbruk kan hentes ut. Å utnytte potensialet i IKT handler ikke om å ha en infrastruktur, men å anvende den på områder som utløser gevinster i form av besparelser og mer effektive løsninger. Med andre ord å få tingene gjort mer effektivt.
Det skal gjennomføres en prosess, som i de deltagende kommunene både forbereder og faktisk innfører elektronisk handel.

e-Handel - modernisering i praksis

En viktig del av moderniseringsarbeidet handler om effektivisering og forenkling av drift og forvaltning i offentlig sektor. IKT fremheves i denne sammenheng som et verktøy til å nå disse målsetningene. En ytterligere bekreftelse på denne satsingen ligger i at Moderniseringsdepartementet nylig har opprettet et eget e-handelssekretariat som viderefører arbeidet til Program for elektronisk handel i det offentlige. Satsingen på e-handel støtter også opp om de mål som er stilt opp i e-Norge planen. Gjennom å effektivisere prosesser og rutiner i kommunene ved økt bruk av IKT, frigjør ressurser til viktigere oppgaver. Ifølge moderniseringsminister Meyer, er IT "en spydspiss i moderniseringsarbeidet". Den norske befolkningen er en IT-moden befolkning. Tall viser at 1,3 millioner husstander har tilgang til Internett og knappe 2,9 millioner nordmenn har tilgang til Internett. Bruk av nettbank og kjøp av varer over Internett er nærmest dagligdags for 75% av befolkningen. Bredbånd bygges ut i raskt tempo, noe som også åpner for økt bruk og nye smarte anvendelser av IKT. Bruk av IKT i offentlig sektor må gjenspeile den allmenne modenheten for IKT i befolkningen og fokus flyttes fra utrulling av infrastruktur til å høste gevinster fra nye anvendelser.
Dette prosjektet skulle derfor være i tråd med fylkesmannens retningslinjer for tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler, da det vil være en betydelig modernisering av arbeidsmetodikk og mer effektiv ressursbruk i egen organisasjon. De økonomiske rammene for kommunene oppleves som trangere og det er behov for å jobbe mer effektivt for å få mest mulig igjen for pengene. Den interkommunale dimensjonen ligger i at kommunene allerede samarbeider gjennom inngåelse av felles rammeavtaler, og vil i fellesskap invitere leverandørene med i prosjektet. Prosjektet er sektorovergripende da det er relevant for alle sektorer på flere nivåer.
Disse tre kommunene vil slik sett bli foregangskommuner i Finnmark og fremstå som fremtidsrettede og aktive etter å utvikle effektive og moderne løsninger. En positiv bi-effekt av dette moderniseringsprosjektet, vil være at kommunene går foran i å utnytte de muligheter elektronisk forretningsdrift gir, og dermed kunne trekke, også det lokale næringslivet, med i denne utviklingen. Nettopp å fokusere på effektive løsninger, også hos leverandørene, vil utvikle deres konkurransedyktighet, og kunne gi ekstra marginer i næringslivet.

Finnut Consult A/S regner med at hovedprosjekt avsluttes og at e-handel skal være i drift innen uke 39 d.å..