Les nøkkeltallsanalysen her.

Kommunen har opplevd en befolkningsvekst de siste 15 årene og veksten er i all hovedsak sentrert i de bynære områdene. De to siste årene har befolkningsveksten stagnert og viser nå en nedgang. Prognoser fremover mot 2040 viser at man venter minimal økning på kun 155 personer i perioden. Ifølge SSB sin framskrivning vil vi oppleve en dreining i innbyggersammensetningen der innbyggere fra 6 til 19 år og 20 til 66 år vil oppleve en nedgang, mens det vil komme en vesentlig økning i aldersgruppen over 67 år.

«Den nye befolkningsutviklingen viser et mer dystert bilde enn tidligere prognoser og dette gir oss ytterligere utfordringer med hensyn på fremtidig arbeidskraft for å møte en aldrende befolkning. Det er derfor viktig at vi jobber godt med å snu denne tendensen gjennom økt bolyst og attraktivitet. Da må vi sammen skape en god kommune å bo i samt trygge arbeidsplasser,» sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Kommunebarometeret viser at nøkkeltallene for Sør-Varanger kommune er langt svakere enn hva de tilgjengelige inntektene  skulle tilsi. Til sammen viser nøkkelstallsanalysen at kommunen har et teoretisk potensiale for innsparing på hele 66,6 mill. kroner innenfor de store sektorene omsorg og oppvekst, sammenlignet med KOSTRA-gruppe 12. Netto utgifter til grunnskolen i Sør-Varanger er blant de høyeste i landet, og kommunen er på en 407.plass i Kommunebarometeret. Noe av årsaken er at det har vært en eskalering i ressursbruken til tross for at elevtallet er redusert betraktelig. Kommunens pleie- og omsorgstjenester er også blant de dyreste i landet og analysen viser at vi bruker mye per bruker. Barnehagedriften derimot er blant landets billigste, og er på en 18. plass i Kommunebarometeret.

Analysen viser videre at til tross for at kommunen har opplevd to år med høye skatteinntekter, har vi ikke klart å avsette penger til fond. For 2017 hadde Sør-Varanger kommune et negativt netto driftsresultat på -1,4 %, mens landet for øvrig hadde et snitt på 3,7 %.

«De økonomiske analysene viser at vi må omstille kommunenes økonomi i løpet av de to neste årene om vi ikke skal havne i et økonomisk uføre. Da må både strukturelle grep gjøres samtidig som tjenestenivået i enhetene må vurderes.

Tjenesteleveranse vil bli vurdert i forhold til hvilke oppgaver som må gjøres, bør gjøres og kan gjøres. At kommunen ikke lenger vil levere de samme tjenestene som tidligere kan oppleves som negativt av innbyggerne, men i den økonomiske situasjon vi er i vil en innstramming være helt nødvendig,» sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Nøkkeltallsanalysen er tilgjengelig på Sør-Varanger kommunes hjemmeside.