Les hele budsjettforslaget her

Last ned pdf

Budsjett 2024 med økonomiplan skal vedtas av kommunestyret i møte 6.-7. desember 2023.

 

Tid for handling
Sør-Varanger kommune står i en krevende situasjon. Vi har et krevende utfordringsbilde med stadig flere brukere med omfattende omsorgsbehov, vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft og en stram kommuneøkonomi.  

Kommunedirektøren har også for 2024 lagt frem et stramt budsjett, hvor det er lite rom for nye tiltak. Det foreslås i denne omgang ikke større strukturendringer, men dette må utredes og prioriteres i løpet av 2024. De tiltak som fremkommer i de vedtatte strategiske planer må iverksettes. Det er også lite rom for større nyinvesteringer så lenge rentenivået holder seg på dagens nivå. De kommende planlagte investeringene må utredes nøye med hensyn på behov og økonomi. Kommunedirektøren har likevel prioritert viktige områder som nye boligtomter og utfylling av en næringstomt på industriområdet. Også mindre investeringer innenfor it, bygg, veier og anlegg videreføres.

Demografi 
Kommunen har i 2023 hatt en gledelig vekst i folketallet 2 kvartal 2023. Dette kan tyde på at fraflyttingen vi opplevde etter pandemien har stoppet noe opp. Det kan også nevnes at noe av økningen skyldes bosetting av ukrainske flyktninger. Kommunen har en aktiv bosettingspolitikk, og vi har hittil i år bosatt 123 flyktninger. Det er i forslag til budsjett innarbeidet å bosette 50 nye flyktninger i 2024. Det er et stort behov for bosetting da det aldri tidligere har kommet så mange flyktninger til Norge som det kommer nå. 

Andelen innbyggere over 80 år har i flere tiår holdt seg stabil. Nå viser imidlertid prognosene at i de kommende år vil denne delen av befolkningen øke betraktelig og vil innen 2040 være om lag fordoblet. Dette vil medføre et økt press på omsorgstjenestene og vi bli utfordret på hvordan vi kan jobbe smartere for å imøtekomme disse behovene.

Drift 
Det har i 2023 vært mye fokus på økonomi i kommunens tjenester. Det er en del budsjettoverskridelser, særlig innenfor omsorgstjenesten og legetjenesten, noe som i all hovedsak skyldes innleie av vikarer som følge av mangel på fagfolk og høyt sykefravær. Den pressa økonomien medførte at vi i høst måtte innføre innkjøpsstopp og redusert reiseaktivitet. 

Kommunedirektøren har prioritert å øke med en 100 % stilling på personalavdelingen da vi erfarer at det er behov for mer fokus på HMS og lederstøtte.  

Selv om det er utfordrende økonomiske tider er det viktig med gode bolyst tiltak. Kommunedirektøren har videreført bevilgninger til særbedrifter, sommerjobb for ungdom, kulturmidler med flere. Vi har også forslått å innarbeide bevilgning til Kirkeneskonferansen, da kommunedirektøren mener konferansen er viktigere enn noen gang.

Vi gir gode tjenester
Sør-Varanger kommune leverer gode tjenester til våre innbyggere og vi har utvikling innenfor alle tjenesteområder. I år vil jeg spesielt trekke frem elever fra 9. klasse ved Sandnes og Bjørnevatn skole vant UngeAbel-prisen 2022-23, også kalt norgesmesterskapet i matematikk. UngeAbel er en matematikkonkurranse for elever på 9 trinn med i alt 4.400 deltakere og hvor våre elever til slutt ble kåret til vinnere. Elevene representerte Norge i nordisk finale i Finland i slutten av mai hvor de til slutt tok sølv i mesterskapets utforskningsdel og en fjerdeplass i problemløsningsdelen. Dette viser at en realfagssatsing gir resultater og denne satsingen fortsetter i skolene. 

 

Nina Bordi Øvergaard
kommunedirektør