Kommunal- og regionaldepartementet har forlenget kommunenes frist med å finne alternative løsninger for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene fra 1. juli d.å. til 1. januar 2005.

Den lokale arbeidsgruppen i Øst-Finnmark har foreslått slik interkommunal løsning i sin rapport :

"1. Finnmark Kommunerevisjon (IKS) overtar regnskapsrevisjonsansvaret for Finnmark fylkeskommune fra 1. juli.

2. Det opprettes et interkommunalt samarbeid (IS etter kommunelovens § 27) som har som oppgave å være sekretariat for alle kontrollutvalgene i revisjonsdistriktet samt Finnmark fylkeskommune. Hver av deltakerkommunene utpeker ett styremedlem til samarbeidet. Vertskommune er Finnmark fylkeskommune.

3. Det opprettes et interkommunalt samarbeid (IS etter kommunelovens § 27) som har som oppgave å utøve forvaltningsrevisjon for kontrollutvalgene i revisjonsdistriktet og Finnmark fylkeskommune. Hver av deltakerkommunene utpeker ett styremedlem til samarbeidet. Dette Interkommunale selskapet har ansvaret for forvaltningsrevisjon for alle deltakere i selskapet. Vertskommune er Finnmark fylkeskommune.

4. Begge de nyopprettede Interkommunale selskapene skal være operative den 1. juli 2004. De ansatte i fylkesrevisjonen overføres til IS-ene. Arbeidsforholdet med fylkeskommunen består."

Videre går det frem av rapporten at etableringen av de nye selskapene skal baseres på omorgansiering og funksjonsfordeling mellom fylkesrevisjonen i Finnmark fylkeskommune og Finnmark kommunerevisjon. Omorganiseringen medfører egentlig bare overføring av personellressurser fra eksisterende enheter til de nye enhetene.

Saken må behandles i kommunene og Finnmark fylkeskommune før det er aktuelt å iverksette utvalgets tilråding. Det er FINNUT CONSULT som har vært sekretariat for arbeidsgruppen.