Sør-Varanger kommune har tilsluttet seg felles ordningen for sekretariat og behandling av disse sakene sammen med Vadsø kommune og flere andre finnmarkskommuner 

Denne kommunale oppreisningsordningen er basert på den såkalte ”Stavangermodellen”, som bla.a innebærer benyttelse av felles utvalg og sekretariat for mottak og saksbehandling av ordningen.

Utvalget som skal håndtere søknadene ledes av advokat Jonar Andreas Rushfeldt. Øvrige medlemmer er psykologspesialist Jens Jensenius og førstekonsulent Svanhild Meierud.
Som sekretariat for utvalget fungerer Carina Larsson og Aud Marit Evjen ved Vadsø Familiesenter.
 
 
Bakgrunnen for Oppreisningsutvalgets arbeid ligger i to saker fra slutten av 1990-tallet og starten av 2000. Dette omfattet omsorgssvikt og overgrep på barnehjem på vestlandet. Etter dette ble det startet opp granskning av situasjonen for barnehjemsbarn i hele landet. I Finnmark ble det oppnevnt et eget utvalg som skulle granske forholdene, og i oktober 2007 konkluderte utvalget med at ”det har forekommet fysiske overgrep av voldelig og seksuell art og at det har vært alvorlige mangler ved omsorgen ved barnehjem i Finnmark”.
 
Utvalget anbefalte en oppreisningsordning etter den såkalte Stavangermodellen, noe som innbefatter en skjematisk tildeling av oppreisning i størrelsesorden fra kr. 200.000 til kr. 725.000 for de alvorligste typer overgrep.
 
Utvalget er klar til å ta imot søknader
Se Tjenestebeskrivelsen: ”Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn
 
Utvalget skal bestå i en 2-års periode og fristen for å søke om oppreisning er satt til 1. november 2011.
For mer informasjon om ordningen kan man kontakte leder for sekretariatet Carina Larsson v/ Vadsø familiesenter. Telefon 78 94 24 10 / 93 26 37 77.