Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Koordinerende enhet:

  • Behandler søknad om individuell plan
  • Utreder behov for koordinerende tjenester
  • Tildeler koordinator
  • Overordnet enhet for koordinering av kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Opplæring og informasjon
  • Opplæring og veiledning av koordinator
  • Kontaktpunkt for henvendelser om oppstart av Individuell plan

  Beskrivelse

  En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

  Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

  Målgruppe

  Kriterier/vilkår

  Behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester

  Samarbeidspartnere

  Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Barnevernloven § 3-2a
  Psykisk helsevernloven § 4-1
  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
  Introduksjonsloven § 6
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
  Forskrift om individuell plan i NAV
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

  Kontakt person i kommunen er Elisabeth Larsen, tlf 78 97 74 27

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende det til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

  Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 05.09.2018 17:37

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk