Dokumentene, sammen med utvalg for plan og samferdsels vedtak og saksfremlegg er tilgjengelig for nedlasting ​her:

SAK FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER, SØR-VARANGER KOMMUNE.pdf

Forslag til Forskrift for snøskuterløyper i Sør-Varanger kommune.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Bugøynes-Neiden.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Jarfjord.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Pasvik nord.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Pasvik sør.pdf

290519_Merknadsbehandling av høringsinnspill.pdf

ROS_analyse Snøskuterløyper SVK.pdf

Støyvurderinger skuterløyper SVK.pdf

Vurdering av friluftsliv Snøskuterløyper SVK.pdf

Vurdering hensyn reindrift Snøskuterløyper SVK.pdf

Rapport naturmangfold snøskuterløyper SVK.pdf

Kulturminner og kulturmiljø Snøskuterløyper SVK.pdf

Notat - tillatelse til offentlig snøskuterløype over privat eiendom.pdf

Oversikt endringer i løypebeskrivelse.pdf

Skuterløype_forslag juni2019.sos (SOSI-fil krever eget kartprogram)

 

I medhold av
- § 4 a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977,
- jfr.§ 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag,
- jfr. plan- og bygningsloven § 11-14

har utvalg for plan og samferdsel i sak nr. 039/19 vedtatt å legge forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring/offentlig ettersyn i 6 uker.