Dagen ble innledet av kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard med utdeling av HMS-prisen, som i år gikk til rektor ved Kirkenes barne- og ungdomsskole,  Espen Bruer, som synes det er stor stas å motta prisen:

- Prisen mottas med både ydmykhet og stolthet. Det er mange dyktige ledere og medarbeidere i Sør-Varanger kommune som kunne fått tildelt denne prisen. Jeg er glad for at argumentasjonen til juryen påpeker viktigheten av nærledelse, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte og fokuset på inkludering. Vi ønsker at ansatte skal oppleve seg både sett og hørt i arbeidet sitt. Noen oppgaver kan vi ikke legge bort, men det handler om å gi medarbeiderne tid og tillitt til å gjennomføre sine oppgaver i en travel hverdag.

En slik pris forplikter og vi har selvsagt områder som må forbedres vi også. Det skal vi arbeide videre med gjennom samarbeid, refleksjoner og diskusjoner både i og utenfor vår egen organisasjon.

 

Kommunedirektøren trakk fram at det skjer mye bra i kommunen til tross for påvirkningene av et endret verdensbilde, og et naboskap med Russland som er satt på prøve:  

Kanskje denne HMS dagen kan være en inspirasjon til nettopp det – dele de gode historiene om alt det flotte arbeidet som gjøres, og hvordan vi sammen skal jobbe for enda bedre og tryggere arbeidsmiljø:

 • Ungdomskoleelever fra Sandnes og Bjørnevatn skole skal til matte-NM
 • Nye Kirkenes barnehage er snart klar
 • Vi har fått ny brannbil, og den gamle er donert til Ukraina
 • Vi  har hvert år nye arbeidstakere som avlegger fagprøve
 • Mange barn og unge deltar på Åpen hall
 • Vi har bosatt 86 flyktninger i 2022, og skal bosette ytterligere 150 i 2023
 • Vi bygger et nytt boligfelt på Skytterhusfjellet
 • Vi har fått mange nye unge arbeidstakere på plan- og utviklingsavdelingen, som kan være med å utvikle samfunnet vårt
 • Vi snart skal ha Barents Spektakel, Finnmarksløpet, Kirkeneskonferansen, Samisk uke og sikkert mange andre arrangement også
 • Vi har engasjerte ungdommer som har startet Småjobbsentral i frivillighetssentralen
 • Vi har mange energiske kakebakere rundt om i omsorgsinstitusjonene som baker, ordner og lager det hyggelig for for beboerne
 • Vi har flinke folk på it som hindret større skader når vi ble utsatt for dataangrepet 
 • Dette er bare et lite knippe av det som er bra akkurat nå - så vi har masse å være stolte av og glade for i vår kommune.
 • Takk til dere alle som hver dag driver gode tjenester og gir av dere selv til kommunen!

 

Tema for årets HMS-dag  var emosjonelt arbeid.  Hovedforedragsholder var Hans Jakob Busch, som i samarbeid med Solveig Ose har skrevet boka HMS i offentlig sektor. HMS-arbeidet i offentlig sektor har i stor grad adoptert det tradisjonelle HMS-arbeidet fra industrien, selv om det i offentlig sektor er andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd. I velferdsstatens førstelinjetjeneste utføres det mye emosjonelt arbeid, hvor man blir eksponert for menneskers livssituasjon, og hvor det  er stor risiko for emosjonell belastning. Dette kan være en viktig forklaring på hvorfor sykefraværet i kommunal sektor er høyere enn i privat sektor. 

Busch snakket om viktigheten av nok restitusjon for ansatte som utsettes for emosjonell belastning, og at det må bygges systemer og kultur for restituerende tiltak på arbeidsplassene. Han la også vekt på betydningen av et driftsnært og innovativt partssamarbeid, og trakk frem verneombudsrollen som viktig i HMS-arbeidet.

Forsamlingen fikk også et godt innlegg om psykisk helse fra kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen. Psykisk helse er noe som ofte snakkes om i negativ forstand, men psykisk helse er noe vi alle har, og den psykiske helsetilstanden varierer gjennom livet. Psykisk helse handler ikke bare om individuelle forhold, men påvirkes av ytre faktorer, det være seg familieforhold, lokalmiljø eller hendelser i verdenssamfunnet. Psykisk uhelse kan ramme oss alle, og det er viktig å ha fokus på både forebygging gjennom demping av risikofaktorer, samt helsefremming for å styrke motstandsdyktigheten.

Avslutningsvis avrundet hovedverneombud Trond Mikkola med å presentere verneombudsprisen, som skal deles ut i desember, og han oppfordret forsamlingen til å komme med forslag til kandidater.