Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, NORCE, FAFO og de tre kommunene Sør-Varanger, Harstad og Senja, og prosjektperioden varer ut 2025. Fra Sør-Varanger deltar Steinar Johansen fra flyktning- og kompetanseenheten.

Prosjektet vektlegger brukermedvirkning, og forskningsassistenter med egenerfaring fra Introduksjonsprogrammet i de tre deltakerkommunene, vil også rekrutteres inn i Helseintro.

Vi vil utforske hvordan helseutfordringer påvirker flyktningers deltakelse i introduksjonsprogrammet på nasjonalt nivå, kommunenivå og individuelt nivå (i familiesammenheng), og bruke denne kunnskapen til å frembringe ideer om hvordan vi kan forbedre det strategiske arbeidet i kommunene med flyktninger med helseutfordringer.

Introduksjonsprogrammet er regjeringens viktigste tiltak for å integrere flyktninger i arbeidslivet og samfunnet, men programmet virker ikke like godt for alle. Flyktninger med komplekse utfordringer og helseutfordringer ser ut til å falle fra, eller er arbeidsledige, etter programmet. Dette gjelder også ofte kvinner.

Prosjektet vil belyse hvorfor det er vanskelig å tilpasse programmet til behovene flyktninger med helseplager har, og hvordan flyktninger selv opplever å bli involvert i beslutninger om programtilpasninger. Vi ønsker å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er ny i Norge. De må balansere hverdagslige utfordringer med kulturelle tilpasninger og deltakelse i introduksjonsprogrammet, og deres erfaringer utgjør viktig kunnskap.

Prosjektet skal også gjennomføre dialogseminarer i de overnevnte kommuner for å utvikle ideer og verktøy kommunene kan ta med seg i arbeidet med flyktninger med helseutfordringer.
Prosjektet har et spesielt søkelys på kjønnsperspektiver.

Prosjektleder er førsteamanuensis Johanna Laue (UiT Institutt for samfunnsmedisin). Øvrige forskere i prosjektet er forsker Sindre Myhr (NORCE), forsker Hanne Cecilie Kavli (Fafo), universitetslektor Tina Hansen (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), professor Bjørn-Eirik Johnsen (UiT Institutt for vernepleie), førsteamanuensis Rita Sørly (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), førsteamanuensis Vår Mathisen (UiT Institutt for helse og omsorg) og postdoktor Gunn Elin Fedreheim (UiT Barentsinstituttet).

Deltakere fra kommunene er Steinar Johansen (Sør- Varanger), Anne- Torill Drønen (Harstad), Marianne Vikan (Harstad), Stina Smetana-Svendsen (Senja) og Grete Semmingsen (Senja).

Prosjektperioden er fra juni 2021 – til utgangen av 2025.

Les mer om Helseintro her