Finsk språk, historie og kultur har lang tradisjon i Finnmark og i Sør-Varanger. Fremdeles ser vi tydelige spor av finsk språk og bosetting i for eksempel slektsnavn og stedsnavn. Faget finsk som andrespråk bidrar til å ta vare på denne kulturarven.

Rettigheten til undervisning i finsk språk og kultur ligger i historien, men nærheten til Finland gjør at det å kunne finsk språk er nyttig. Finsk blir et viktig kommunika-sjonsmiddel i samhandling over landegrensene. Å forstå nabolandets språk og kul-tur gir økte muligheter for dagens barn og unge til utdanning og framtidige yrkes-valg.