Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.

Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan få støtte til å besørge en gravferd.

Beskrivelse

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kriterier/vilkår

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Det er mulig å forlenge fristene dersom det er tungtveiende grunner for det. Det er enten kommunen eller Kirkelig fellesråd som avgjør søknad om forlengelse av fristen på ti dager.

Pris for tjenesten

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige skattemelding. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Lover

Se gravplassloven kapittel 2. Se også folketrygdloven kap. 7 og prisopplysningsforskriften § 15.

Folketrygdloven
Gravplassloven
Prisopplysningsforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

 • fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon, osv. 
 • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde
 • ordne transport av kisten
 • ordne papirer til skifterett, politi, Nav, osv.
 • annonsere dødsfallet
 • trykke sanger, salmer og takkekort
 • ordne blomster, dekorasjoner, kranser
 • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
 • sørge for melding til og oppgjør med Nav
 • ordne med minnesamvær
 • ordne med urnenedsettelse
 • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors/symbol og gravlykt 
   

Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av boligen med rydding og bortkjøring.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Avgjørelsen om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Hvis du er misfornøyd med gravferdsbyrået kan du klage direkte til dem. Forbrukerrådet har utformet et klagebrev som kan brukes: Gravferdstenester – Forbrukerrådet (forbrukerradet.no) Hvis dere ikke blir enige kan du ta saken videre til Forbrukertilsynet for mekling.  

Tjenesten oppdatert: 28.06.2024 08:15