Formandskapets innstilling til herredstyret i saken om "bro ved Elvenes - broskjön" var slik :
"Herredstyret er av den opfatning, at den prosjekterte bro ved Elvenes ikke vil være til hinder for flötningen i elven. Hvad angaar ferdselen under broen, saa er denne saa liten og av saa liten betydning i forhold til betydningen av et broanlæg over elven, at hensynet til ferdselen ikke bör foranledige nogen forandringer i det utförte prosjekt, der kan gjöre broen mindre hensigtsmessig eller bevirke ökede omkostninger. Andre interesser, der kunde tenkes at lide ved anlæg av bro kjender herredsstyret ikke. Av de nævnte grunde anser herredsstyret avholdelse av broskjön unödvendig."