• ​Kriseledelsen tar beslutningen om hvilket nivå man er på etter innspill fra kommuneoverlegen/smittevernlegen. Det vil være lokale tilpasninger i ulike avdelinger og enheter om tiltak og hvilket nivå man er på. Enheter og avdelinger kan ikke ligge på lavere nivå enn kommunen generelt, men kan ligge på høyere nivå.
 • Modellen skal gi råd om smitteforebygging på arbeidsplassen. Se også FHIs råd til arbeidsplassen på denne linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/?term=&h=1
 • Modellen må ikke misforståes opp mot trafikklysmodellen i barnehage og skole.
  • Skolene og barnehagene er på gult nivå.   
  • Videregående skoler er på rødt nivå

 Ansatte med milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene: Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt. Dette avtales med nærmeste leder.

 

 • Hvis det er mulig, bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide.
 • Praktisk gjennomføring av trafikklysmodellen er et lederansvar.
 • Hvis medarbeidere ikke kan opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet bes man innføre kohorter. Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele arbeidsdagen. Tjenester som ikke kan opprettholde normal drift fra hjemmekontor bes vurdere å innføre kohorter for å kunne ivareta driften av en tjeneste.

 

Generelle smittevernregler skal alltid overholdes:

 • Vaske hendene.
 • Holde avstand.
 • Vær hjemme hvis du er syk.

 

 

GRØNN

GUL

RØD

Kriterier for nivå:

Ingen smitte i kommunen

Lokale smitte, enkelte kluster, pågående smittesporing under kontroll.

Flere klustre hvor smittekjede er kjent. Regional omfattende smitte.

Spredning i samfunnet hvor smittevei/-kjede er ukjent.

Omfattende smittesporingssak som krever ressurser som påvirker normal drift

Generelt

Ingen syke skal møte på jobb eller praksis på sykehjem.

 

God hoste- og håndhygiene er viktig.

 

Unngå klemming og håndhilsning.

Ingen syke skal møte på jobb eller praksis på sykehjem.

 

God hoste- og håndhygiene er viktig.

 

Ingen klemming og håndhilsning

Ingen syke skal møte på jobb eller praksis.

 

God hoste- og håndhygiene er viktig.

 

Ingen klemming og håndhilsning

Besøk/kundebesøk på enheter/avdelinger

Besøk skal planlegges på forhånd.

 

Besøkende skal vaske/sprite hendene før besøket.

 

Besøksprotokoll skrives.

Besøk skal planlegges på forhånd.

 

Besøk skal kun skje på møterom/kontor, og vedkommende skal følges til/fra kontor/møterom.

 

Besøkende skal vaske/sprite hendene før besøket.

 

Besøksprotokoll skrives.

 

Det skal være minimum 1 meters avstand.

Sykehjem og institusjoner kan ikke stenges, men skal ha besøkskontroll og øvrige tiltak.

 

Alle merkantile arbeidsplasser stenger for kundebesøk og besøk.

 

Møter kan kun avholdes over telefon eller digitalt.

Renhold

Planlegg for normal renhold.

 

Kontaktflater sprites etter hvert møte.

Planlegg for forsterket renhold med fokus på kontaktflater.

 

Renholdere som arbeider på flere bygg må særlig være oppmerksom på håndhygiene og holde nødvendig avstand.

 

Forsterket renhold med fokus på kontaktflater.

 

Renholdere  som har ansvar for flere bygg bruker munnbind under arbeid i fellesarealer hvor det oppholder seg beboere.

 

Vaktmester og andre servicefunksjoner utenfor kontorsted

Planlegg for normal drift

Medarbeidere som arbeider på flere bygg må særlig være oppmerksom på håndhygiene og holde nødvendig avstand.

 

Andre servicefunksjoner som har oppdrag i fellesareal må det holdes nødvendig avstand til brukere og ansatte. Eventuell bruk av munnbind vurderes på enhets/avdelingsnivå.

Kun strengt nødvendig vedlikehold og servicefunksjoner skal utføres.

 

Man må planlegge arbeidet slik at man kan holde god avstand.

 

Det anbefales bruk av munnbind.

 

Møter

Møter gjennomføres i henhold til retningslinjer fra FHI med tanke på avstand.

 

Hvert møterom er oppmerket med hvor mange som kan være på rommet.

 

Kontaktflater desinfiseres etter hvert møte. Dette er møtedeltakerne ansvarlig for.

 

Møter på tvers av sektorer og/eller bygg eller med eksterne aktører kan ikke ha over 20 deltakere. Avstand må kunne overholdes.

Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det.

 

Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer.

 

Interne møter i enheter og avdelinger må ha store nok lokaler for å kunne ha 1 meters avstand.

 

Kontaktflater desinfiseres etter hvert møte. Dette er møtedeltakerne ansvarlig for.

 

Ingen fysiske møter.

 

All møtevirksomhet skjer digitalt.

Hjemmekontor

Planlegg for normal drift.

Alle ansatte i Sør-Varanger kommune som kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor bør gjøre dette i de to neste ukene. Dette skal avtales med nærmeste leder.  (Gjelder til og med 26.januar 2021)

Hjemmekontor for all personell som har oppgaver som kan løses på denne måten.

Lunsj

Lunsjpauser gjennomføres som normalt, men en må hensyn ta smittevernregler om avstand og hvor mange en kan være på rommet samtidig.

 

Kontaktflater desinfiseres etter lunsj.

Lunsjpauser gjennomføres innenfor sin kohort hvis dette er innført.

 

En må ta hensyn til smittevernregler om avstand og hvor mange en kan være i rommet samtidig. 

Lunsjpauser gjennomføres på eget kontor hvis man ikke har hjemmekontor.

 

 

Reiser

Nødvendige reiser kan gjennomføres, men bør begrenses.

Strengt nødvendige arbeidsreiser kan gjennomføre.

Arbeidsreiser gjennomføres ikke.

Sosiale sammenkomster

Julebord og andre sosiale arrangementer som faller inn under privat arrangement i leid lokale kan gjennomføres hvis nasjonale smittevernregler opprettholdes.

 

Sosiale arrangementer hvor mange ansatte i en avdeling/enhet møter må vurderes grunnet at ved smitte kan dette slå ut en hel tjeneste.

Man bør følge sentrale myndigheters oppfordring til å reduserer antallet nærkontakter man har per uke.

 

Privat arrangement kan ikke gjennomføres i kommunens lokaler. Unntaket er arrangementer for barn og unge (se trafikklys om utleie av lokaler).

 

Det oppfordres til å gjennomføre hyggelige ting i arbeidstiden.

Vi henstiller til at ansatte begrenser sin sosiale omgang i den grad det er mulig og ikke delta i arrangementer i den tid kommunen/avdelingen er i rødt nivå.

Politiske møter jf. kommuneloven

Politiske møter (eks. kommunestyre og formannskapet) gjennomføres som normalt med generelle smittevernregler.

 

 

Politiske møter (eks. kommunestyre og formannskapet) gjennomføres som normalt med generelle smittevernregler.

 

OBS! Politiske møter gjennomføres digitalt til annen beskjed blir gitt.

Politiske møter avholdes primært digitalt. Formannskapet møtes fysisk.

Besøk på tvers av enheter/avdelinger

Generelle smittevernregler må kunne ivaretas

Generelle smittevernregler må kunne ivaretas.

Besøk på tvers av enheter/avdelinger bør begrenses og den sosiale kontakten bør minimeres.

Utleie av lokaler

Utleie av kommunale bygg som normalt.

 

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates.

Utleie av kommunale bygg til faste leietagere fortsetter.

 

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates.

 

Utleie av kommunale bygg til overnatting utgår.

 

Utleie til organisert idrett er jamført de nasjonale retningslinjene. Dette er trening og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år.

Kommunale bygg leies ikke ut

 

Endringslogg:

 

Dato

Hva er endret

28.10.2020

Redaksjonell endring: Under generelt på alle lyssignalene er det fjernet "på sykehjem eller i praksis" at man skal være hjemme hvis man er syk. Dette gjelder selvsagt for alle medarbeidere uavhengig av hvor du jobber.

 

02.11.2020

"Avdelinger/enheter skal deles i kohorter. Innenfor kohortene må de generelle smittevernrådene kunne følges." under gult nivå på møter erstattes med: "Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer"

02.11.2020

"Møter på tvers av sektorer og/eller bygg eller med eksterne aktører gjennomføres digitalt." på gult nivå i møter erstattes med: "Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det."

02.11.2020

Trafikklys om sosiale sammenkomster innført.

02.11.2020

Oppdatert informasjon i innledningen om innføring av kohorter: "Hvis medarbeidere ikke kan opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet bes man innføre kohorter. Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele arbeidsdagen. Tjenester som ikke kan opprettholde normal drift fra hjemmekontor bes vurdere innføre kohorter for å kunne ivareta driften av en tjeneste."

02.11.2020

Trafikklys for politiske møter innført.

02.11.2020

Trafikklys for utleie av lokaler innført.

02.11.2020

Trafikklys for besøk på tvers av enheter/avdelinger innført.

02.11.2020

Tillegg til kriterier for nivå - gult nivå: "Regional omfattende smitte." inkludert.

10/11-2020

Tekst på utleie av lokaler på gult nivå endres til: "Utleie av kommunale bygg til faste leietagere fortsetter. Utleie av kommunale bygg til overnatting utgår."

10/11-20

Tilføyning til grønt og gult nivå på utleie av lokaler: "

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates."

04.01.21

Endring gult nivå hjemmekontor:

Alle ansatte i Sør-Varanger kommune som kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor bør gjøre dette i de to neste ukene. Dette skal avtales med nærmeste leder.  (Gjelder til og med 18.januar 2021)

4.01.21

Tilføring gult nivå - hjemmekontor: Alle ansatte i Sør-Varanger kommune som kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor bør gjøre dette i de to neste ukene. Dette skal avtales med nærmeste leder. OBS! GJELDER TIL OG MED 18.JANUAR.

4.1.21

Tilføring gult nivå utleie av bygg:  Dette betyr at alle kommunale bygg, som også forvaltes av Barentshallene KF, ikke vil være tilgjengelig for utleie til organiserte fritidsaktiviteter til og med 18.januar.

04.01.21

Tiføying gult nivå politiske møter jf. Kommuneloven:

 

OBS! Politiske møter gjennomføres digitalt til og med 18.januar.

19.01.21

Endring gult nivå hjemmekontor: Videreføring av hjemmekontor til og med  26.januar

19.01.21

Endring gult nivå utleie av kommunale bygg: Tilføying 04.01.21 slettes. Og ny tekst blir:

 

Utleie av kommunale bygg til faste leietagere fortsetter.

 

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates.

 

Utleie av kommunale bygg til overnatting utgår.

 

Utleie til organisert idrett er jamført de nasjonale retningslinjene. Dette er trening og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år.

19.01.21

Endring på gult nivå "politiske møter": Lages notat for diskusjon og beslutning i samråd med ordfører.​

01.06.2021 Vedtak i kriseledelsen: kommunen går til grønt nivå.