I september 2015 lanserte Carpathian-stiftelsen med partnere et stort grensekryssende prosjekt kalt Generation 2020, eller Generasjon 2020. Prosjektet er støttet av Norway Grants og den Slovakiske republikk.

Stiftelsen er overbevist om at kreativitet hører hjemme i alle aspekt av livet, ikke bare i kulturen. Kreativitet i hverdagen gir folk flere innfallsvinkler og gjør dem i stand til å se nye muligheter og bedre samarbeidsmetoder.

Prosjektets hensikt er å mobilisere ungdom og støtte deres personlige utvikling gjennom å hjelpe dem med og starte opp og drive frivillige kreative prosjektinitiativ. Videre er hensikten å støtte ungdommens samarbeid med, og deltakelse i, lokal og regional utvikling.

Målgruppen for prosjektet er unge i alderen 15-30 fra Zakarpattyia-regionen i Ukraina og fra Øst-Slovakia. Dette omfatter både elever på videregående, studenter på universitet og høyskoler, samt unge som er arbeidsledige. I tillegg ønsker man gjennom prosjektet å ha lærere, kunstnere og andre yrkesutøvere fra kultur og andre kreative fagområder med i prosjektets aktiviteter.

Det overordnede målet med prosjektet er å opprette et grensekryssende ungdomsråd, Carpathian Regional Youth Council. Rådets oppgave er å føre prosjektets hensikt videre inn i fremtiden. Carpathian-stiftelsen vil fortsette å støtte rådet og jobbe for å integrere lokale og regionale nøkkelpersoner- og organisasjoner inn i ungdomsarbeidet. Prosjektet skal resultere i en innovativ plattform bestående av unge mennesker som aktivt deltar i det offentlige ordskifte, beslutningsprosesser og sin egen utvikling. Dette partnerskapsbaserte nettverket skal opprettes med grunnlag i erfaringer og kunnskap fra Ungdomsrådet i Sør-Varanger og dets samarbeid med Ungdomsrådet i Petchenga.

Prosjektets aktiviteter inkluderer:

  • Organisering av Creative days, -Kreative dager- i  Košice, Slovakia og Uzhgorod, Ukraina. Målet er å identifisere lokale og regionale utfordringer som man i fellesskap kan ta tak i. Arrangementet skal bidra til å skape og opprettholde kontakter og vennskap på tvers av grenser og samarbeidspartnere. De kreative dagene skal resultere i kreative prosjekt som deltakerne skal følge opp på hjemmebane i henhold til prosjektets hensikter.
  • Organisering av kurs og workshops for å utvikle egenskaper og evner som de unge trenger i arbeidet med prosjektet.
  • Legge til rette for profesjonell kunstnerisk virksomhet for Karpatiske kunstnere.

 

English:

In September 2015, the Carpathian Foundation and its partners have launched an implementation of a large cross-border project Generation 2020. The Project has been funded by the Norway Grants and Slovak Republic in the SK08 Program Cross - border Cooperation.

The Foundation is convinced that creativity has its place in all walks of life and not just in culture. Creativity in everyday life helps people to look at things with a different set of eyes and makes them more open to all different opportunities and partnerships.

Project Purpose

To mobilize young people and to support their personal development by means of helping them to launch their own volunteer-driven creative project initiatives. The Project will also support their cooperation and participation in local and regional development.

The Project targets young people aged 15-30 from the Zakarpattyia region in Ukraine and from Eastern Slovakia who are high school students, university and college students or jobless. An additional target group are teachers, artists and professionals from cultural and creative industry who will take a part in the project activities.

The ultimate goal of the Project is to create a cross-border youth group, Carpathian Regional Youth Council who will be the bearers of the Project purpose into the future. The Foundation will continue providing support to the group and integrating regional and local key stakeholders into youth work.

The Project will facilitate creation of an innovative platform of young people actively participating in public affairs, decision-making processes and in their own development. This partnership network will be created by a transfer of know-how and best practices of the Barents Youth Council, Norway.

Project activities include:

  • Organization of Creative Days in Košice, Slovakia and Uzhgorod, Ukraine with the purpose to identify local and regional issues which need to be approached in cooperation with regional stakeholders. These are networking and match-making events. The Creative Days will result in Creative Projects that the young project participants will come up with and implement to approach real-life issues local governments, schools, public institutions etc.
  • Organization of masterclasses and soft skills trainings for young people: guidance for young people provided by experienced leaders in creative projects when tackling real issues.
  • Implementation of residential programs for artists between Slovak and Ukrainian participants.