Målsettinger for tilskuddet

Det ble bevilget 20 mill. kroner og gitt en tilsagnsfullmakt på 100 mill. kroner til omstillingstiltak i Sør-Varanger kommune i 2001, jf. St.prp. nr. 21 og Innst. S. nr. 65 for 2000-2001. Samlet tilsagnsramme for omstillingstilskudd utgjorde 120 mill. kroner. Omstillingsbevilgningen skal benyttes til videreutvikling og omstilling i Sør-Varanger.
Midlene er i samråd med kommunen fordelt på følgende seks hovedgrupper av tiltak (programområder):

havneutbygging,
Kirkenes kompetansesenter,
Møtested Barentsregionen,
reiseliv/trivsel,
veiforbindelser,
kommunalt næringsfond.

Resultatrapport 2003 og 2004

I 2003 og første halvår 2004 ble det utbetalt totalt 22 mill. kroner av rammen for statstilskuddet, hvorav 20 mill. kroner gjelder bevilgningen for 2003 og 2 mill. kroner ble dekket av bevilgningen for 2004. Av dette har 10 mill. kroner gått til havneutbygging, 7 mill. kroner til Kirkenes Kompetansesenter og 4,5 mill. kroner til reiseliv/trivsel og 0,5 mill. kroner til møtested Barentsregionen. Videre har kommunen disponert 33 mill. kroner av næringsfondets totale ramme på 35 mill. Midlene har i det vesentlige blitt benyttet til rehabilitering av videregående skole (10 mill. kroner) og som tilskudd til bygging av storhall (20 mill. kroner). Videre har 3 mill. kroner blitt benyttet som rente- og avdragsfritt lån til bedriftsrettede tiltak.
Kaiutbyggingen i Kirkenes ble sluttført våren 2003. Kirkenes Kompetansesenter har utvidet sine lokaliteter og oppgradert med moderne infrastruktur. Innenfor reiseliv/trivsel og veiforbindelser er det gjennomført ulike forstudier. Innenfor Møtested Barentsregionen arbeides det med sjømannskirke og Savio-museum. Det antas at arbeidet med Møtested Barentsregionen og veiforbindelsene vil bli noe utsatt. Behovet for utbetalinger vil derfor bli noe forskjøvet i tid.

Budsjettforslag 2005

Samlet er det bevilget 100 mill. kroner som omstillingstilskudd til Sør-Varanger i perioden 2001-04. Det gjenstår dermed å bevilge 20 mill. kroner av tilsagnsrammen. På grunnlag av framdriften for de aktuelle prosjektene foreslås 10,5 mill. kroner av dette bevilget for 2005.