Formannskapets vedtak 27.11.2013 i sak 081/13:

Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende:

Budsjett og økonomiplan 2014–2017 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas med et omstillingsbehov 27,2 mill.kr kr og følgende tiltak for å bringe kommunens budsjett i balanse:

Budsjett-tiltak 2014

 DRIFTSBUDSJETT 2014

             (beløp i hele 1000 kr)

Tiltak som beskrevet i Rådmannens grunnlagsdokument
og nye forslag

 

Virkning etter posisjonens forslag som innstilt til kommunestyret  i formannskapsmøtet 27.11.2013

Tiltak

2014

2014

2015

2016

2017

1

Avvikle lærlingordning

650

0

0

0

0

2

Tilskudd politiske parti

165

0

0

0

0

3

Sør-Varanger menighet reduksjon drift

500

500

500

500

500

4

Norasenteret 10% reduksjon

241

241

0

0

0

 5

Museum 10%

224

224

224

224

224

 6

Barentshallene 10%

644

644

644

644

644

7

Bunnfradrag eiendomskatt

2700

2700

2700

2700

2700

8

Avvikle startlånsordninga

400

0

0

0

0

9

Avvikle kinotilbud

0

0

0

0

0

10

redusert tjenestetilbud kultur

320

320

320

320

320

11

avvikle kommunens ungdomsarbeid  - alternativ 1

924

0

0

0

0

12

avvikle kommunens ungdomsarbeid - alternativ 2

450

450

450

450

450

13

kulturtiltak funksjonshemmede

482

0

0

0

0

14

Frivillige lag og foreninger og andre

700

500

600

600

600

15

Biblioteket reduksjon

210

210

210

210

210

16

Kirkenes kompetansesenter

500

1400

1400

1400

1400

17

omstilling grunnskolen

3387

3387

3387

3387

3387

18

PP-tjenesten reduksjon

1000

1000

1000

1000

1000

19

skoleskyss

125

125

300

300

300

20

Kulturskoletilbud reduksjon

500

0

0

0

0

21

Skogfoss barnehage reduksjon

650

0

0

0

0

22

Utsikten dagsenter

1984

0

0

0

0

23

Kilden dagsenter

1168

0

0

0

0

24

Møteplassen

500

0

0

0

0

25

Psykisk helsetjenester

500

0

0

0

0

26

Frivillighetsentralen

300

0

0

0

0

27

Avvikle Frisklivssentralen

214

0

0

0

0

28

Omsorgstjenester reduksjon

5000

6000

6000

6000

6000

29

Prestøyhjemmet reduksjon

400

400

400

400

400

30

Bugøynes omsorgssenter nedleggelse

2270

0

0

0

0

31

næringsfondsmidler dekning av lønn

500

500

0

0

0

32

ny brannordning alt 1

2500

0

0

0

0

32

ny brannordning alt 2

1500

1500

1500

1500

1500

33

avgiftsparkering

0

0

 

 

 

ny

Konkurranseutsetting brøyting og veivedlikehold  + kutt teknisk

1765

1765

1765

1765

1765

ny

Fjellhallen

 

1600

1600

1600

1600

ny

Sykefravær reduksjon

 

2000

2000

2000

2000

ny

Samordning vaktmestere

 

2000

2000

2000

2000

ny

Betale gjeld ved salg av eiendom

 

 

 

 

 

ny

Samordne tunge brukere til kirkenes skole

 

1000

1000

1000

1000

ny

Pensjon ordfører / varaordfører

 

300

300

300

300

ny

Skolestrukturendring

 

9000

9000

9000

9000

 

Sum kuttforslag

 

37766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstras kostnader

 

 

 

 

 

35

Helsestasjon styrking

-500

500

-500

-500

-500

36

Pikene på broen

-75

75

 

 

 

37

Internasjonalt arbeid

750

500

-750

-750

-750

38

Kommunalsjef

 

750

 

 

 

 

 Sum styrkingsforslag

1325

1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM

Totalt foreslått kutt i driftsbudsjett 2014

 

35941000

 

 

 


Det er budsjettert med kr. 10 300 000,- i lønnsreserve. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

 

Låneopptak:

 • Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2014 på kr. 39 200 000,- .
 • Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.
 • Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.
 • Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer i henhold til kommunens finansreglement.

 

Salg av fast eiendom:

 • Kommunestyret vedtar å selge følgende fast eiendom i 2014:
  • Malmklang
  • Grendehuset på Jakobsnes
  • Gamle legekontoret i Bjørnevatn
 • Rådmannen delegeres myndighet til gjennomføring av salget etter gjeldende regleverk. Salgsinntektene skal avsettes på investeringsfond.

 

Utlignet skatt:

 • Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skatteøret for år 2014 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

 

Eiendomsskatt:

 • Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 for 2014.
 • Eiendomsskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2014 jfr. Eskatl § 11 første ledd. Det vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2.pkt pålydende kr. 100 000,-.
 • For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i klart avgrenset område, Kirkeneshalvøya avgrenset til gnr. 23-27. Elvenes er unntatt fra eiendomsskatt, jf. Esktl § 3, bokstav e.
 • Eiendomsskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr § 4, utskrives for hele kommunen.
 • Etter eiendomsskattelovens § 7 vedtas ingen fritak for 2014.
 • Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2005.
 • Eiendomskatten skrives ut i 4 terminer jfr. Esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.

 

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger:

 • Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1 januar 2014.
 • Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 2,8 %, gjeldende fra 01.01.2014
 • De gebyrer og betalingssatser som ikke økes ved egne saksfremlegg økes ikke, men holdes konstant. Dette gjelder blant annet betaling for SFOplass.
 • Betaling for barnehageplass for år 2014 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser fastsatt av stortinget.

 

Ordfører godtgjørelse:

 • Ordføreres godtgjørelse fastsettes til kr. 797 745,- for 2014 i 100 % stilling.
 • Varaordførers godtgjørelse fastsettes til kr. 398 872,- for 2014 i 50 % stilling.

 

Bosetting av flyktninger:

 • Kommunestyret vedtar å bosette 25 flyktninger i året i perioden 2014-2015 henhold til tidligere vedtak. Kommunestyret vedtar videre å bosette 25 flyktninger hvert år i planperioden.