Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Finsk og samisk språkopplæring

Generelt

Å lære språk betyr å tilegne seg ordforråd og ferdigheter til å bruke språket - å lese, lytte, snakke og skrive – i ulike sammenhenger. I tillegg skal opplæringen i faget bidra til en dypere forståelse av egen identitet og kultur i en flerkulturell region. Kjennskap til kultur og skikker i nabolandene gir også økt innsikt i egen minoritetskultur og større forståelse for norsk og samisk kultur generelt.
Språkferdigheter gir elevene muligheter til å kommunisere både i lokalsamfunnet og i finsk/samisk språklige land i forbindelse med studier, yrkesliv og på reise.

Skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i finsk/samisk kultur og samfunnsliv, og hvor kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. Det gis opplæring i samisk som første språk og samisk som andre språk.

Opplæringen legges parallelt med undervisningen i norsk eller andre fag, unntatt matematikk og engelsk. Elever som får opplæring etter læreplanen i samisk som andrespråk kan også søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning.

I grunnskolen i Sør-Varanger gis det tilbud om opplæring i finsk og samisk. Hvilke skoler som gir slikt tilbud, kan variere fra år til år alt etter krav /ønsker. Organiseringa og omfanget av tilbudet varierer noe fra skole til skole. Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til den enkelte skole. Retten til slik opplæring - Opplæringslova § 2.7.

 

Beskrivelse

Opplæring i finsk

Det gis opplæring i finsk som andrespråk fra første til tiende trinn. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget. Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur.

Opplæring i samisk

Samisk som første språk
Dette alternativet er for elever som kan samisk og har dette som hjemmespråk.

Samisk som andre språk
Samisk 2
Dette er et alternativ for elever som kan noe samisk, men som ikke behersker språket. I samisk 2 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1 – 7 etter 10.trinn. Etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram (videregående opplæring) skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1 –10. elever som fullfører alle 10 nivå, vil kunne oppnå en språkkompetanse i samisk som gjør dem istand til å bruke språket skriftlig og muntlig, og de vil ha mulighet til å fortsette med studier på høyere nivå der opplæringsspråk er samisk.

Samisk 3
Dette er alternativ for elever som ikke kan noe samisk når de begynner med opplæring i samisk, og derfor vil ha nytte av å bruke med tid på hvert nivå. I samisk 3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1 – 4 etter 10.årstrinn. etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram(videregående opplæring) skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1 – 7. Det er anledning for elevene å velge å bli vurdert etter kompetansekrav enten etter samisk 2 eller samisk 3

 

Pris for tjenesten

Opplæring i finsk og samisk i grunnskolen er en del av tilbudet i grunnskolen og er dermed gratis.

Klagemulighet

 Vedtak om finsk språkopplæring er et enkeltvedtak og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes den enkelte skole. Mer om retten til å klage over forvaltningssak kan du lese her. Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Den enkelte skole Eller Sør-Varanger kommune, Kultur og oppvekstetaten, Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 30 Fax 78 99 34 27

Tjenesten oppdatert: 07.06.2016 13:27