Det er brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 11, og forskrift om brannforebygging av 01.01.16. §§ 6 og 17 som regulerer tjenesten.

 

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere.

Kommunen skal videre sørge for at det ved behov, blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. 

 

Gjennomføring av feiing og tilsyn:

Feiing og tilsyn er tenkt gjennomført på følgende måte: Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig/hytte. Frekvensen legger opp til besøk hvert 6. år, men det vil etter første besøk, bli gjort en behovsprøving, avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. 

 

Eventuelle avvik vil bli fulgt opp på vanlig måte, og vi gir frist for utbedring av disse. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan vi i ytterste konsekvens gi fyringsforbud til avvikene er utbedret.

 

Ditt ansvar:

Du som eier, eller en representant for deg, skal være tilstede under tilsynet/feiingen, og må sørge for forsvarlig adkomst til skorsteinen/fyringsanlegget.

 

Tidspunkt for utførelse:

Tjenesten vil bli utført områdevis, og bestemmes ut fra infrastruktur til området. Det vil for eksempel være naturlig å besøke områder uten vei vinterstid. Hvis tidspunktet som tildeles ikke passer, må du avtale nytt med feieavdelingen.

 

Feie-/tilsynsgebyr.

Kommunestyret har fastsatt et eget årlig gebyr på kr 492,50 inkl. mva.