Videre har fylket gitt beskjed om at midlene de har til rådighet skal fordeles på flere, slik at vi må spisse kravene, og søknadene må samsvare med ordningens mål.

Det vil kun bli tildelt midler til arrangementer som er åpne for alle eldre. Kulturinnslag på medlemsmøter og medlemsturer er ikke en del av ordningen. Den kulturelle spaserstokkens midler skal sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling til innbyggere på 67 år og eldre som er tilpasset arenaene der de befinner seg i dagliglivet. Det skal tilrettelegges for et mangfold av sjangre og kulturuttrykk av høy kvalitet.

Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, bevertning, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving. Videre oppfordres man til å bruke sosiale medier og lage plakater for å gjøre arrangementene kjent. Alle som får støtte fra denne ordningen, skal opplyse om at dette er et arrangement i den kulturelle spaserstokken.

Søknadsfristen settes til 18.10.23. Søknader mottatt etter denne fristen blir ikke behandlet.

Det kommunale utvalget som er satt til å vurdere søknadene vil ha fokus på ordningens krav og formål. På grunn av små rammer vil utvalget måtte gjøre valg, om det er mange søknader innenfor samme kulturuttrykk tiltenkt samme sted.

Du søker via dette skjemaet: https://skjema.sor-varanger.kommune.no/skjema/SVK166/Den_kulturelle_spaserstokken__sknadsskjema