Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger ble vedtatt i 2019. Ved behandling ble deler av løype 17 fjernet på grunn av manglende grunneiertillatelse. Ny grunneier for den aktuelle eiendommen har i år gitt grunneiertillatelse til å legge løypa over ens eiendom. Endring av forskriften for å innta deler av løype 17 igjen, ble behandlet og vedtatt 08.12.21, etter reglene i motorferdselloven § 4a andre ledd, med forskrift § 4a.

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte forskrift med tilhørende dokumenter kan leses her:

Forskrift om endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger kommune.pdf

Behandling for endring av Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger, løype 17 ved Brattli.pdf

Løype 17-kart 08.12.21.pdf

 

Forskrift om endring i forskrift med tilhørende dokumenter og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a., åttende ledd.

Grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer kan klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Klage sendes til: Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Oppgi vår referanse; 21/2956.