Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dispensasjon fra kommunale planer - Veileder

Generelt

Dersom du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med gjeldende arealplan, kan du søke om dispensasjon for det (tiltaket) du ønsker å bygge. Du søker da om dispensasjon fra gjeldende arealplan for det du måtte ønske å bygge.

Beskrivelse

Søknad om dispensasjon:

Dersom du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med gjeldende arealplan, kan du søke om dispensasjon for det (tiltaket) du ønsker å bygge. Du søker da om dispensasjon fra gjeldende arealplan for det du måtte ønske å bygge. Med arealplan menes kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Søknad om dispensasjon kan søkes særskilt, eller samtidig med søknad om byggetillatelse eller søknad om fradeling. Om du søker særskilt om dispensasjon må du etterpå søke om byggetillatelse/fradeling, før du setter i gang å bygge (dersom dispensasjon blir innvilget).

Søknad om dispensasjon skal leveres på kommunens skjema, skjemaet finner du her: skjema for søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon sendes vårt postmottak; postmottak@svk.no, eller; Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, boks 406, 9915 Kirkenes.

Eksempler på tiltak som krever dispensasjon:

  • Bygge en fritidsbolig eller bolig i et område som i kommuneplanen er avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR).
  • Fradele tomt til fritidsbolig eller bolig i et område som i kommuneplanen er avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR). For fradeling se her: https://www.svk.no/fradeling-av-eiendom
  • Bygging av tilbygg eller uthus utenfor regulert byggegrense (i arealplan) eller nærmere sjø enn 100meter.
  • Anlegge vei til eksisterende hytte i eldre hyttefelt
  • Framføre strøm til eksisterende hytte i eldre hyttefelt

Saksbehandling:

Søknad om dispensasjon behandles etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon:

  1. Mottatt søknaden sendes (eventuelt) berørte fagmyndigheter på høring.
  2. Saken forberedes av kommuneadministrasjonen
  3. Søknaden behandles av Kommunedirektøren, eller Utvalg for plan og samferdsel (etter gjeldende møteplan).

Kommunens saksbehandlingstid for dispensasjonsbehandling er normalt 12 uker. Vedtak om dispensasjon kan påklages.

Pris for tjenesten

Gebyr:

Kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven er gebyrbelagt etter kommunens til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

Gebyrregulativet finner du på https://www.svk.no/gebyr

Tjenesten oppdatert: 14.10.2021 09:22