I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 - 5 er området regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg

Konsentrert boligbebyggelse

Carport/garasje

Lekeplass

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei

Parkering

Gangveier

Snødeponi

Annen veggrunn, grøntareal

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak for forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Dokumentene finner du under: 

KUNNGJ%C3%98RING+AV+VEDTATT+PLAN+ANNONSE.pdf   

Planbeskrivelse+01092011.pdf 

Bestemmelser+01092011.pdf 

plankartfor+SkytterhusfjelletB2D.pdf

2011-09-220207-ny.pdf 

A1-11+Situasjonsplan.pdf 

b2d+layout.pdf