Møtet finner sted på SIL-huset, torsdag 9.juni kl.18:00-20:00.

 

Sør-Varanger kommune skal regulere området til boligtomter og ønsker i den forbindelse å ha et informasjonsmøte for beboerne i området og andre interesserte.

 

Bakgrunnen for prosjektet er vedtak i kommunestyret 16.02.22 (sak 16/2022), se utdrag:

 

Sør-Varanger kommune går inn for at eiendommen «Alfheim» med gnr/bnr 23/27,

Langfjordveien 24 omreguleres til boligformål gjennom en egen detaljreguleringsplan for området.

 

I forslag til detaljreguleringsplan for området skal det fremgå hvordan boligsosiale hensyn er ivaretatt i planforslaget. Planforslag skal være ferdig for første gangs behandling i 2022. Boligtomter skal være klare for utbygging før 1. august 2023.

 

Boligtomter gjøres søknadsbasert bare for privatpersoner og i henhold til boligsosiale

målsettinger.

 

I møtet vil vi informere om planprosessen og utfordringer som må løses i planforslaget. Dette er både adkomstvei og grunnforhold i området.

 

Kart: Solenga.pdf

Saksframlegg: Saksframlegg.pdf

 

Velkommen!