Denne uken har jeg blant annet hatt møte med Oddgeir Danielsen regiondirektør for Norsk-Russisk Handleskammer Nord. N-R Handelskammer hjelper bedrifter som har virksomhet i Russland eller som har interresser av å følge utviklingen i Russland, samt russiske firma som ønsker samarbeid med norske firmaer. I år ble det opprettet et eget kontor her i Kirkenes for å være et brohode til Russland i nord som Oddgeir leder.

Tverrfaglig Oppløringskontor i Øst-Finnmark har over 80 lærebedrifter og 30 forskjellige fag. Opplæringskontoret ble stiftet i 2007 og ledes av Robert Flatli. Kontoret er en viktig samarbeidspartner for Sør-Varanger kommune som er kommunens største lærebedrift med 25 lærlingehjemler, hovedsakelig i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget. I finnmark er det ca. 1000 lærlinger. Opplæringskontoret har pr. i dag 3 ansatte.

Kirkenes næringsforening arrangerte denne uken et møte om offentlige anbud hvor næringslivsaktører kunne diskutere innkjøpspolitikk med blant andre kommuneadvokat Stine Celius. Et viktig møte hvor Sør-Varanger kommunes representanter og næringslivet fikk utveksle erfaringer og diskutert hva som må til for at SVK kan legge til rette for lokalt næringsliv og hva lokalt næringsliv må gjøre for å kunne være konkurransedyktige iht offenglige anbud.

I halvannet år har SVK hatt jevnlige møter i kriseledelsen ifm koronapandemien. Tirsdag denne uka vedtok vi å oppheve de månedlige møtene, da innsatsen mot pendemien nedskaleres nasjonalt og det er få akutte saker i SVK.

24. november 2020 ble 110 sentralen for Finnmark satt i drift i Kirkenes og sentralen i Hammerfest ble koblet ned. Sentralen er samlokalisert med 112 og 113. Denne uka fikk jeg en omvisning på nødsentralen, da det ikke har vært mulig å besøke den tidligere pga koronapendemien. Alle etatene var fornøyde med samlokaliseringen og poengterte gevinsten av å være samlokalisert. Det er kun her i Kirkenes og i Bodø at alle tre nødetatene er samlokaliserte. 110 sentralen i Kirkenes eies av alle de 18 kommunene i Finnmark og er den eneste i Norge som har kapasitet til å motta nødmeldinger på samisk, ved at egen tolketjeneste er etablert.

Sør-Varanger kommune er medlem i LVK (Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar) sammen med 159 andre kommuner som er vertsskap for vannkraftutbygging. Denne uka hadde vi nett-møte med medlemskommunene i Troms- og Finnmark. LVK bistår medlemskommunene med energipolitiske spørsmål.

Torsdag 7 oktober åpnet den forlengede rullebanen på Kirkenes lufthavn. Banen ble forlenget fra 1605 meter til 1905 meter som betyr at man kan utnytte kapasiteten både på antall passasjerer og frakt på de flyene som flyr i rute her hele året. Det vil også bidra til mindre overflygninger. Tidligere ordførerer Alfon Jerijærvi hadde allerede på 1980 tallet en visjon om at vi skulle bli 12000 innbyggere i SVK og da måtte så vel som offentlige tjenester som infrastruktur oppjusteres. Nå over 30 år seinere er i alle fall rullebanen på flyplassen i stand til å betjene 12000 innbyggere, da er det bare å få rekruttert innbyggerne igjen.

Ønsker dere alle en god helg!