Detaljregulering for Fv. 8850 Langvasseid – Svanvik er vedtatt av kommunestyret 09.12.19, og kunngjøres herved etter plan- og bygningslovens § 12-12. Planen er straks bindende.

Hensikten er å utbedre dagens veg, og gjøre strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, fra Ørnevassbekken nord for Langvasseid og til Svanvik kapell.

Planen regulerer areal til veien med tilhørende areal til grøft og tekniske anlegg og sikkerhetstiltak, og avkjørsler til eksisterende bebyggelse og parkeringsplasser på strekningen. I tillegg kommer nødvendig areal til anleggs- og riggområde og massedeponi.

Plandokumentene tilgjengelig ved servicekontoret, Rådhuset og på svk.no/planportal, fram til klagefristen utløper.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker, og klagen sendes vårt postmottak . Vennligst oppgi referanse 16/2576.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Plandokumenter og vedtak:

VEDTAK_DETALJREGULERING FOR FV.8850 LANGVASSEID - SVANVIK.pdf

2016004_Planbeskrivelse Detaljregulering for fv. 8850_181019.pdf

2016004_Planbestemmelse Detaljregulering for fv. 8850_181019.pdf

2016004_Plankart Detaljregulering for fv. 8850_181019 - hefte.pdf

2016004_Endelig geoteknisk notat - 1350017942 G-not-001_rev01.pdf

2016004_merknadshefte fv. 8850.pdf