Regnskapet er avsluttet med en avsetning til disposisjonsfond på 24,1 mill.kr. Avsetningen er, tillegg til opprinnelig ordinær budsjettert avsetning, inntekter fra Havbruksfondet og effekten av tiltak fra omstillingsfase 1.

«Kommunestyrets vedtak i 2018 om å omstille økonomien for å øke avsetning til frie fond, bidrar til å møte de krav som ny kommunelov stiller i forhold til oppbygging av egenkapital. Årets regnskapsresultat viser at kommunen har tatt grep og at vi nå er på riktig vei», sier en fornøyd ordfører Rune Rafaelsen.  

Forbruket av lønn inklusiv refusjoner er omlag i henhold til budsjett, og samlet viser lønnsutgiften en liten nedgang i forhold til regnskapstallene for foregående år.

Resultatet skyldes noe høyere inntekter enn budsjettert og fokus på å holde øvrige kostnader nede. Inntektsøkning er høyere skatteinntektsoverføringer og statlige refusjoner. Kjøp av vikartjenester i omsorgtjenestene er nesten halvert fra 2017. 

Fortsatt viser regnskapet at det er økonomiske utfordringer særlig innenfor oppvekstområdet, og skolene viser merforbruk. Høye strømutgifter i løpet av 2018 har også medført et negativt resultat på teknisk.

Rådmann er glad for at 2018 avsluttes med et godt positivt resultat, og viser til at igangsatt arbeid med økonomisk omstilling er helt nødvendig for å stabilisere kommunens økonomi.

 «Jeg har forståelse for at man kjenner på den krevende økonomiske omstillingen som vi er i, men likefullt er det nødvendig for å sikre fremtidig kommunal velferd. Regnskapsresultatet viser at det jobbes godt ute i enhetene i en tøff omstillingsprosess» sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.