Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende:

Budsjett og økonomiplan 2015–2018 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og effektiviseringstiltak for 8,5 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet.

Det er budsjettert med kr. 10 800 000,- i lønnsreserve for å dekke overheng fra 2014 og lønnsoppgjør 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.

Det er budsjettert med avsetning til fond på kr.10 000 000,-.

Barentshallene KF avvikles som foretak etter foretaksmodellen og opprettes som en egen enhet i kommunen. 

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

Låneopptak:

·          Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på inntil kr. 37 204 000. 

·          Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

·          Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.

·          Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer i henhold til kommunens finansreglement.

Utlignet skatt:

·          Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skatteøret for år 2015 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Eiendomsskatt:

·          Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 for 2015.

·          Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jfr esktl § 3 første ledd bokstav a.

·          Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr esktl § 11 første ledd.

·          Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2015 er XX promille jf esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

·          Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr. XXX som trekkes fra i takstgrunnlaget jfr esktl § 11 andre ledd.

·          Kommunestyret skal vedta takstvedtekter innen utgangen av februar 2015 som skal gjelde fra og med 01.01.2015.

·          Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt innen februar 2015.

·          Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer jfr. Esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger:

·          Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1 januar 2015. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 2,5 %, gjeldende fra 01.01.2015.

·          Betaling for barnehageplass vedtas til en hver tid gjeldende maksimalsats, vedtatt av stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr. 2100,- pr måned og 30 % søskenmoderasjon.

·          Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet. 

Ordfører godtgjørelse:

·          Ordføreres godtgjørelse fastsettes til kr. 797 745,- for 2014 i 100 % stilling.

·          Varaordførers godtgjørelse fastsettes til kr. 398 872,- for 2014 i 50 % stilling.  

Bosetting av flyktninger:

·          Kommunestyret vedtar å bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2015-2016. Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017.

 

Les mer om formannskapets behandling i møtet den 26.11.2014

Les mer om kommunestyrets planlagte møte den 10.12.2014 kl 11:30