Om konfliktrådet
Konfliktrådet megler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Tiltaket er hjemlet i egen lov. Konfliktrådet er en virksomhet under Justisdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene er overordnet myndighet for konfliktrådene. Det er 22 konfliktråd i landet. Kontoret i Øst-Finnmark er lokalisert i Vadsø. Mer informasjon om konfliktrådene finnes på: www.konfliktraadet.no

Meglernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av megling og stormøter som metode.

 
Meglerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meglere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195,-. Meglingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt.
 
For mer informasjon, ta kontakt med Arnfinn Moen, tel 78 95 05 88/99 47 37 03, eller e-post arnfinn.moen@konfliktraadet.no.
 
Søknadsskjema kan lastes ned fra konfliktrådets nettside – ditt konfliktråd. http://www.konfliktraadet.no
 
Søknad sendes:
    Konfliktrådet i Øst-Finnmark, Statens Hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø,
    eller på e-post til: arnfinn.moen@konfliktraadet.no.
 
Søknadsfrist: 16.januar 2012