REFERAT


Det ble avholdt møte i Øst-Finnmark Regionråd i Vadsø den 11. nov. 2004.

Følgende møtte:

Harald Larsen Lebesby kommune (leder)
Ann Jorid Henriksen Nesseby kommune (nestleder)
Stian Lindgård Nesseby kommune
Janne Andreassen Berlevåg kommune
Geir Knutsen Båtsfjord kommune
Ingrid S. Rollstad Tana kommune
Tone Hatle Sør-Varanger kommune
Jack Sture Moutka Sør-Varanger kommune
Marita Jakola Skanse Vadsø kommune
Svein Dragnes Vadsø kommune
Knut Einar Wold Vardø kommune
Rolf E .Mortensen Vardø kommune

Forfall: Gamvik kommune


Sak 1: Tilsetting av regionrådekoordinator
Det ble informert om søknader til stilling/ funksjon som regionrådekoordinator. Det ble en diskusjon om hvorvidt det skal tilsettes en fysisk person, eller om det skal kjøpes konsulenttjenester. Det ble framført argumenter for begge løsninger. Alternativet å lyse ut på nytt ble også nevnt.

Konklusjon:
Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av Harald Larsen, Ann Jorid Henriksen, Jack Sture Moutka og Svein Tore Dørmenæn, som går igjennom søknaden og kommer med en anbefaling/ innstilling til regionrådet. Det må sendes ut midlertidig svar til søkerne.


Sak 2: Møtehyppighet
Leder ba om tilbakemelding om møtehyppighet i regiområdet.

Konklusjon:
Det var enighet om å samkjøre møter i regionrådet med andre fellesmøter som for eksempel Ks. møter. Rent pratisk kan regionrådsmøter avvikles i forkant eller i etterkant av slike møter. Det avvikles hyppige møter nå i oppstartsfasen. Det bør i hvert fall avvikles møter hvert kvartal.

Leder og nesteleder lager møteplan for regionrådsmøter i 2005.

Sak 3: Åpen post

3.1 Søknad om prosjektmidler til å utrede regionkommunemodellen
Kommunenes sentralforbund (Ks) har avsatt kr. 400.000,- til utredning av framtidig kommunestruktur. Marita Jakkola Skansen fremmet som oppfølging på kommunestrukturkonferansen i Kjøllefjord skriftlig forslag om å søke midler fra Ks, til utredning av framtidig kommunestruktur basert på en regionkommunemodell.

Følgende framkom i diskusjonen:

Rolf Einar Mortensen:
Det er kommunene selv som skal utrede kommunestruktur. Dette prosjektet må ikke gå utover den selvstendige beslutning i hver kommune.

Geir Knutsen:
Føler seg litt "tatt på senga" av forslaget utarbeidet av ei av arbeidsgruppene på Lebesby-møtet om kommunestruktur.

Marita Jakkola Skansen:
Forslaget til utredning skal være et beslutningsgrunnlag til kommunenes individuelle behandling av kommunestruktur. Det er kun regionkommunemodellen som skal utredes.

Ann Jorid Henriksen:
Svein Tore Dørmænen fikk underhånden et oppdrag å foreslå en prosjektsøknad på å få utredet regionkommunemodellen. Jeg er ikke enig om forslagene til konkrete modeller i forslaget. Disse bør tas ut.

Janne Andreassen:
Konkrete forslag om hvilke kommuner det skal utredes regionkommunesamarbeid mellom må være med.

Rolf Einar Mortensen:
Det kan virke forvirrende å starte en regiondebatt samtidig med den pågående kommunestrukturdebatten. Man må gjøre det ene prosjektet ferdig før man starter det neste.

Tone Hatle:
Er enig med Rolf Einar Mortensen. Vi må ta en ting om gangen. Først kommunestruktur, så regiondebatt.

Ingrid Smuk Rolstad :
Jeg er ikke mot tanken om en regionkommunemodell. Vi må tørre å løfte blikket. Vi må spørre hvordan de som er unge i dag ser for seg framtiden i 2020. Det bør søkes midler til en ungdomskonferanse som omhandler disse spørsmålene.

Konklusjon:
De kommuner som ønsker regionkommunemodellen utredet, går sammen og søker selv prosjektmidler.


3.2 Øst-Finnmarks Regionråds uttalelse til Statens sykehuspolitikk

Geir Knutsen:
Stilte spørsmål om Øst-Finnmarks Regionråd bør tilsutte seg Vest-Finnmark Regionråds uttalelse til statens sykehuspolitikk.

Harald Larsen:
Refererte fra uttalelsen til Vest-Finnmark regionråd. Han stilte så også spørsmål om vi bør tilsutte oss Vest-Finnmark Regionråds uttalelse.

Rolf Einar Mortensen:
Opplyser at han muntlig har stilt seg bak Vest-Finnmark regionråd uttalelse på vegne av Øst-Finnmarks Regionråd.

Konklusjon:
Øst-Finnmarks Regionråd utformer et kort forslag til uttalelse.


3.3 Uttalelse - stopp piratfisket i Barentshavet

Geir Knutsen:
Refererte forslag til uttalelse om stopp av piratfisket i Barentshavet.

Konklusjon:
Harald Larsen og Geir Knutsen lager forslag til uttalelse på vegne av Øst-Finnmarks Regionråd.


3.4 Olje og gass

Jack Sture Moutka:
Minner om petroleumskonferanse i Sør-Varanger 3. feb. Oppfordrer Øst-Finnmarks Regionråd til å delta på konferansen.

Ingrid Smuk Rolstad :
Er forberedt på tøffe diskusjoner i regiområdet. Vi må akseptere at etableringer kan komme i nabokommunen.

Rolf Einar Mortensen:
Vi har vedtatt å være enige om strategien i forhold til olje og gass. På neste møte bør det debatteres hvor lojale skal vi være mot vedtak som er fattet i regiområdet. Det er viktig at vi framover står sammen om en felles olje og gass strategi. Statoil og Hydro bryr seg ikke om kommunegrenser Vi har felles interesser og skal lykkes sammen.

Harald Larsen/ konklusjon:
Øst-Finnmarks Regionråd må snarlig fokusere på utfordringene i forbindelse med olje og gassvirksomhet i Barentshavet.


Stian Lindgård
referent