Spørsmål om videre deltakelse i rådet fra Sør-Varanger kommunes side er ennå ikke behandlet i formannskapet og kommunestyret. Saken blir fremmet i det nærmeste møtet.


FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR ØST-FINNMARK REGIONRÅD (ØFR)


§ 1 DELTAKERKOMMUNER

Rådet er et fellesorgan for kommunene Berlevåg, Båtsfjord,
Sør-Varanger, Unjàrga/Nesseby, Deatnu-Tana, Vadsø, Vardø, Gamvik og Lebesby for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger.

Finnmark fylkeskommune har observatørstatus med tale og forslagsrett.

§ 2. FORMÅL - ORGANISASJONSFORM

Rådet skal med fokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig. Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark.

Rådet skal samarbeide tett med Vest-Finnmark Regionråd, Finnmark fylkeskommune og lokalt næringsliv og organisasjoner.

En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner.

§ 3. MEDLEMMER TIL REGIONRÅDET

Rådet består av ordførerne i de deltakende kommuner. Varaordfører er varemedlem til rådet eller den ordføreren gir fullmakt.

De enkelte kommuners rådmenn deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett. Ved forfall møter rådmannens stedsfortreder.

Leder kan også kalle inn andre til møter i rådet.

§ 4. ÅRSMØTE OG VALG

Rådet holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned. I de år hvor det er kommunevalg holdes ordinært årsmøte innen utgangen av november.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller minst 4 av deltakerkommunene krever det.
På årsmøte skal det framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste arbeidsår.

Årsmøte skal annet hvert år velge leder og nestleder.

§ 5. MØTER I ØFR

Rådet skal avholde møter etter behov. Det legges likevel en møteplan for et år av gangen. Avvikling av rådsmøter skal rulleres blant medlemskommunene. Rådet sammenkalles av leder, eller i leders fravær av nestleder. Rådet skal også sammenkalles når minst 4 av medlemskommunene krever det.

Innkalling til møte i rådet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel og med saksliste vedlagt. Møte kan i særskilte tilfeller sammenkalles på annen måte.

Møtene i regionrådet ledes av rådets leder, eller i leders fravær av
nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velger rådet en møteleder.

Alle vedtak krever simpelt flertall for å være gyldig. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av dets medlemmer er til stede.

Dersom det ikke møter nok representanter til at møtet kan fatte vedtak, skal det snarest innkalles til et nytt møte med 8 dagers varsel. Innkallingen skal redegjøre for utfallet av det første møtet. På det nyinnkalte møtet skal det da gjøres vedtak uten hensyn til hvor mange representanter som er til stede.

§ 6. PROTOKOLL

Det skal føres protokoll fra møtene i regionrådet og i arbeidsutvalget. Protokoll fra regionrådets møter sendes rådets medlemmer, og administrasjonssjefene.

Møteleder er ansvarlig for føring og utsending av protokoll.

Til å underskrive protokoll fra regionrådets møter velges 1 møtedeltaker, i tillegg til møteleder.

§ 7. ØKONOMI

Rådet skal innen utgangen av mai måned oversende budsjettforslag til godkjenning til de tilknyttende kommuner.

Driftsutgifter for regionrådet blir fordelt på medlemskommunene,
og betaler en fast kontingent på kr 30,000 pr år.

Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og/eller fylkes/statlige
tilskuddordninger

Finnmark fylkeskommune vurderer bidrag basert på søknader til ulike prosjekter.

Kommunenes bidrag betales forskuddsvis en gang pr år. 1. januar.
Første gang 1. januar 2005.

Regionrådets regnskap revideres av registrert revisor. Honorar fastsettes etter regning.

§ 8. ORGANISERING AV DAGLIG DRIFT OG SEKRETARIAT

Den daglige virksomhet skal ledes av en regionrådskoordinator. Regionrådskoordinatoren er sekretær for rådet og skal ha som oppgave sammen med lokale krefter i medlemskommunene, og ressurser fra FFK å koordinere og lede regionale samarbeids- og utviklingsprosjekter.

Det etableres prosjektorganisasjoner for spesifikke prosjekter som vedtas i rådet. Regionrådskoordinatoren forventes å fylle rollen som prosjektleder avhengig av størrelsen og omfanget på prosjektene.

Regionrådskoordinatoren skal videre samordne virksomheten til rådet, forberede saker for rådet og iverksette vedtak fattet av regionrådet.

Rådet tilsetter koordinator og eventuelt annet personale innenfor retningslinjer og budsjett som regionrådet har vedtatt. Rådet bestemmer lønn og arbeidsvilkår.

§ 9. ENDRING AV VEDTEKTER

Endringer av vedtektene kan foreslås av rådet eller av de deltakende kommuner.
Slikt forslag skal først sendes til uttalelse blant kommunene, med svarfrist innen 2 måneder. Deretter skal forslaget behandles på første møte i rådet.
Et forslag til vedtektsendring krever 2/3 flertall i rådet.

Forslaget skal så behandles av kommunene. Dersom forslaget vinner tilslutning fra 5 av kommunene, anses endringen av statuttene å gjelde.

Tilsvarende prosedyre skal følges ved forslag om oppløsning av regionrådet.

Vedtak om oppløsning av rådet trer i kraft etter det påfølgende årsmøte, med mindre det ikke avtales en lengre avviklingstid.

§ 10. UTMELDING

Dersom en kommune ønsker å gå ut av rådet, må kommunestyret i den gjeldende kommune fatte vedtak om dette.

Uttreden av rådet skal meddeles skriftlig til rådet. Uttreden får virkning
tidligst 2 år etter at utmeldelsen er gitt. Uttreden kan bare skje ved begynnelsen av et nytt budsjettår.

Ved uttreden skal statuttene tas opp til tilsvarende endring og forelegges medlemskommunene til godkjennelse.
Endringsforslaget må oppnå tilslutning fra 2/3 av medlemskommunene for å være gyldig.

Utmeldelse skal umiddelbart varsles de øvrige medlemmer.