Sametinget har nylig bevilget kr. 340.000,- i driftstilskudd til Østsamisk mueseum. Museet har et driftsbudsjett på tilsammen 486.000,- kroner for inneværende år. I henhold til tidligere avtaler er det meningen at Sør-Varanger kommune skal gå inn med kr. 146.000,- i 2004 i tillegg til de midlene Sametinget allerede har bevilget. Det er Sametinget som er tillagt hovedansvaret for driften av museet.