I samarbeid med Ann Rigmor Nilsen Søderholm og Elisabeth Hanssen fra ØstFinnmark Politidistrikt har Sør-Varanger kommune arrangert kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn 01.,02. og 03.12.15.

Følgende tema ble tatt opp:

Barns rettigheter, hvilke lover som beskytter barn

Seksuelle overgrep/vold og vold i nære relasjoner

Hvem de utsatte barna er? Risikofaktorer og hvilke signaler de kan gi

Voldens skadevirkninger, symptomer

Utsatte barns rett til nødvendig støtte, behandling og oppfølgning

Avdekking av overgrep og tverretatlig samarbeid

Rutiner på egen arbeidsplass. Hvordan konkretisere mistanken, og gå fra

bekymring til handling

Hvordan snakke med barnet om vanskelige temaer

Hvordan jobber politiet

Barnehageansatte har en svært viktig rolle i dette arbeidet. Målet med kurset er å sikre at alle som jobber i barnehagene skal vite når det er grunnlag for bekymring, hvordan en bekymring skal håndteres, og hvem som skal gjøre hva.

 

Sitat fra boka Forebyggende arbeid i barnehagen av Kari Killén

Barnehagen er den viktigste forebyggende arena i et barns liv da svært mange barn i dag tilbringer en stor del av sin hverdag her. Barnehageansatte blir dermed viktige tilknytningspersoner som barna kan utforske verden fra, søke trøst hos og få hjelp av til å regulere følelsene sine i stressende situasjoner. De ansattes kompetanse er derfor av avgjørende betydning for barnets følelsesmessige, kognitive og sosiale utvikling.