Budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

  1. Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og salderingstiltak på 15,95 mill.kroner er innarbeidet i budsjettet.
  2. Det er budsjettert med 10 mill.kroner i ordinære lønnsreserver for å dekke overheng fra 2018 og lønnsoppgjør for 2019. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.
  3. Frie inntekter, skatt og rammetilskudd er realistisk budsjettert.
  4. Det er budsjettert med avsetning til fond på 7,7 mill.kroner.
  5. Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 187 mill. kroner, inklusiv forskuttering av spillemidler på 15 mill. kroner. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 20 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån.

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for de nevnte lånerammene i henhold til kommunens finansreglement.

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utlignes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skattøret for år 2019 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 2019, jfr. eiendomsskatteloven (Esktl) §§ 2 og 3 første ledd, bokstav a.

Sør-Varanger kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til Esktl §§ 3 og 4).  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jfr Esktl § 11 første ledd.  Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2019 er 5,25 promille jfr. Ekstl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger og ubebygde tomter.

Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr 0, jfr. Esktl § 11 andre ledd.

Kommunestyret vedtar at eiendommer som oppfyller vilkårene i eskl §7 bokstav a og b, kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

Eiendommer som følger av liste merket «Fritaksliste etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b – 2019» fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.  (Vedlegg – kap.9)

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt i 2015.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jfr. Esktl § 25 1. ledd. Forfall er 25.02, 25.05, 25.08. og 25.11.

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1. januar 2019. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 3,1 %, gjeldende fra 01.01.2019.

Betaling for barnehageplass vedtas til enhver tids gjeldende maksimalsats, vedtatt av Stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr 2.300 pr måned og 30 % søskenmoderasjon for flere barn i SFO, jfr. vedtak i kommunestyret 31.10.18.

Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet som ble vedtatt av kommunestyret 31.10.18.

Ordførers godtgjørelse fastsettes av den til enhver tids gjeldende godtgjøring til stortingsrepresentanter.

Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50 % av ordførers godtgjørelse.

Kommunestyret vedtar å bosette 20 flyktninger hvert år i perioden 2020-2022. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret vedtar å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger.

Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å bringe budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 i balanse:

BUDSJETT 2019
Ikke innarbeidet tiltak - Redusert tilskudd frivillige lag          0
Ikke innarbeidet tiltak - Redusert midler samiske formål      0
Redusert aktivitetestilbud sykehjemsenheten                      -500
Omstilling oppvekst *                                                           -4500
Omstilling helse,omsorg,velferd                                          -4600
Teknisk drift                                                                         -2000
Avvikle gratis halleie og distriktspott                                   -1420
Økt eiendomsskatt bolig og fritidseiendom                         -2550
Reisekostnader                                                                   -250
Slå sammen næringssjef/primærnæringssjef                      -400
Redusert tilskudd, festivalstøtte                                           -250
SUM OMSTILLING                                                              -15 970
Note: * Ikke endring i skolestruktur

I februar 2018 vedtok Sør-Varanger kommunestyre en omstillingsplan der kostnader innen 2020 skulle tas ned med 25 millioner innen kultur og oppvekst, 21 millioner innen helse og omsorg, 2 millioner innen tekniske tjenester og 2 millioner innen administrativ drift. Sør-Varanger kommunestyre ber rådmann utarbeide et eget regnskap og budsjett med økonomiplan for omstillingsprosjektet, og legge dette frem for kommunestyret i mars 2019. Det bes videre om at oversikten strekker seg fra budsjett og regnskap 2017 og frem til en forventer at omstillingen er gjennomført.

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med menighetsrådet for å se på hvilke muligheter menigheten har til å løse andre velferdsoppdrag på vegne av kommunen slik menighetsrådet skrev i sitt brev av 15. januar 2018 til kommunen i forbindelse med omstillingsprosjektet fase 1.
Sør-Varanger menighet skal innenfor bevilgningen løse de oppgaver som fremkommer av kirkelov, gravferdslovgiving, og andre lover og forskrifter, herunder biskopens gudstjenesteforordning.

Kommunestyret ønsker at Sør-Varanger kommune tar en gjennomgang av alle eiendeler for å realisere verdier. En slik gjennomgang vil redusere fremtidige låneopptak.

Praksisen med å regne med barnetrygd som inntekt i utregning i sosialhjelpsstønaden avsluttes fra 01.01.19 slik at også de fattigste barnefamiliene i Sør-Varanger får en reell barnetrygd.