Dette budsjettfremlegget er det økonomiske svaret på de driftsmessige utfordringer som Sør-Varanger kommune har. Hovedutfordringen framover er å få tilpasset kommunens tjenesteproduksjon til de økonomiske rammevilkår som gjelder. Gjennom flere år har det vært en bred forståelse og kunnskap om det betydelige omstillingsbehovet som følge av en for høy tjenesteproduksjon med påfølgende vekst i lønns- og pensjonskostnadene, aktiv investeringspolitikk og endringer i reglene for momskompensasjon.
 
Rådmannens forslag til budsjett for 2012 bærer preg av at kommunen gjennom flere år har akkumulert et avvik mellom forbruksnivå og inntekter. For å få samsvar mellom utgifter og inntekter er det lagt opp til betydelige innsparing og effektiviseringstiltak. For 2012 må driften omstilles for 30 millioner kr. For 2013, ytterligere 33 millioner kroner.
 
Profilen i budsjettforslaget er å få på plass en bærekraftig kommuneøkonomi for årene fremover. Tallene i økonomiplanperioden viser at Sør-Varanger kommune står ovenfor to tøffe år med nedskjæring i driftsbudsjettet. Målet med en bærekraftig kommuneøkonomi er å sikre innbyggernes fremtidige velferdstilbud.  
 
Etter rådmannens vurdering er det uunngåelig ikke å gjennomføre strukturelle endringer for å bringe kommunens økonomi i balanse. I budsjettet forslås det derfor endringer innenfor opptaksområder for skolene, tidligere omtalt som skolestruktur, der en skole og flere årstrinn forslås lagt ned i 2012. Innenfor barnehageområdet vil en avvikling av de små barnehagene og utbygging til større enheter gi flere barnehageplasser til en lavere enhetskostnad.
 
Innen helse og omsorgssektoren ser rådmannen seg nødt til å redusere tjenesteomfanget. Rådmannen er bevisst på at dette vil ramme brukerne av tjenestene og at enkelte brukere og pårørende vil omfatte dette som særdeles lite tilfredsstillende. Allikevel ser rådmannen ingen annen mulighet enn å redusere også innefor disse tjenestetilbudene, da det ikke vil være mulig å redusere hele omstillingsbehovet innenfor de øvrige tjenestene.
 
Det blir en svært krevende jobb å gjennomføre nedskjæringene i de kommende år, det aller tyngste ansvaret hviler på kommunestyret. Det er liten tvil om at ringvirkningene av de vedtak som skal gjøres vil berøre våre innbyggere, brukere og ansatte.
 
Jeg er opptatt av å formidle at selv om budsjettforslaget innebærer et redusert tjenestetilbud og endringer i deler av tjenesteproduksjonen, vil kommune fortsatt gi et forsvarlig faglig tilbud.
 
Den økonomiske realiteten er her og den tøffeste jobben gjenstår, budsjettene må kuttes. Det fremlagte budsjettforslaget er et nedskjæringsbudsjett.
 
Måtte vi i fellesskap lykkes!