I samarbeid med KS og flere andre kommuner i Øst-Finnmark, arbeider vi i Sør Varanger med å skape en best mulig barneverntjeneste. I den forbindelse skal det gjennomføres en brukerundersøkelse. Vi er da avhengige av å få en tilbakemelding fra brukerne om den hjelpen som blir gitt av barneverntjenesten.

Alle foreldre/foresatte og deres barn over 12 år som har mottatt frivillige hjelpetiltak fra barnevernet i kommunen vil bli forespurt om å delta i en brukerundersøkelse.
I disse dager vil alle som i løpet av dette året har mottatt hjelp fra barneverntjenesten, få tilsendt et informasjonsskriv og en liste over spørsmål.
Selve intervjuet vil foregå på telefon (med foreldrene) eller i samtale (med barna) hjemme hos dem, på skolen eller på barneverntjenestens kontor i 1.etg. i den gamle postgården. Den som intervjuer, er ikke ansatt i barneverntjenesten. Alt som fremkommer blir behandlet anonymt.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, men for å få et best mulig innblikk i hva brukerne mener om den hjelpen de får, håper vi at så mange som mulig vil avsette noen minutter til å svare på noen spørsmål. På denne måten kan vi bedre den servicen vi skal yte våre overfor våre innbyggere i kommunen.