Om gjennomføring av undersøkelsen

  • Undersøkelsen ble gjennomført som beskrevet i Kommuneforlagets metodeveileder
  • Spørsmålene krevde at brukeren ikke var særlig kognitivt svekket
  • Respondentene svarte muntlig på hvor enig de er i en rekke utsagn. Svar-skalaen går fra 1- helt uenig til 6 - helt enig
  • Undersøkelsen ble gjennomført av ekstern bedrift som foretok eget utvalg av respondenter
  • 60 respondenter ble intervjuet i undersøkelsen, fordelt på alle baser i hjemmebasert omsorg.