Avsperringen vil ikke ha trafikale konsekvenser, men skjer som følge av at området ulovlig benyttes til mellomlagring og fylling. Området inneholder kvikkleire, og ytterligere ulovlig bruk av området kan få konsekvenser som følge av grunnforholdene.